Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ปฏิญญาวันวิสาขะมุ่งสร้างสันติภาพโลก
Date22/05/2013   Counter : 5243 time

ผู้นำพุทธโลก 87 ประเทศ ประกาศปฏิญญากรุงเทพฯวันวิสาขบูชาปี2556 มุ่งจัดศึกษาสร้าง 'สันติภาพโลก' ร่วมมืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จับมือเป็นเอกภาพรับเออีซี


              22 พฤษภาคม2556 ตามที่มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและมหาเถรสมาคมจัดการกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก : มุมมองพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคมที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลกจาก 87 ประเทศที่ประมาณ 1,400รูป/คนเข้าร่วมนั้น

              การจัดกิจกรรมต่างๆดำเนินมาถึงเวลา 15.00น.ของวันที่ 22 พฤษภาคม พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร.ในฐานะผู้แทนผู้นำชาวพุทธโลกได้อ่านประกาศปฏิญญาความว่า  "ปฏิญญากรุงเทพฯ 2556 การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 10  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

              เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ผู้แทน 34 ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ 54 วาระที่ 174) ดังนั้น วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี 2543 ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย

              เพื่ออนุวัตรตามมติที่ประชุมสหประชาชาติ พวกเราจาก 87 ประเทศและภูมิภาค จึงได้มาร่วมกันฉลองวันประสูติ วันตรัสรู้ วันดับขันธปรินิพพาน ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา งานฉลองจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทย ภายใต้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย

              ในช่วงที่มีงานฉลองวิสาขบูชา ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พวกเราได้มาร่วมกันพิจารณาตามหัวข้อการประชุมว่าด้วยเรื่อง “การศึกษากับความเป็นพลเมืองโลก มุมมองพระพุทธศาสนา” อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างองค์กรและปัจเจกบุคคลต่างๆ จากพระพุทธศาสนาทุกนิกาย เมื่อเสร็จสิ้นงานฉลองและงานประชุมที่ประสบผลสำเร็จของพวกเราแล้ว พวกเราได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

              1. เพื่อยกย่องเชิดชูสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสที่มีพระชันษาครบ 100  ปี สำหรับผลงานที่พระองค์ประสบผลสำเร็จในการยกระดับจิตใจของมวลมนุษย์ให้สูง ขึ้น โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจ และการดูแลรักษาสุขภาพ

              2. เพื่อทำงานด้านการศึกษาสากลในศตวรรษที่ 21 อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย โดยเน้นย้ำปัญญาและกรุณาร่วมกัน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงของหลักสูตรการศึกษาแบบสหวิชา และใช้จริยธรรมและความรู้สึกร่วมในชุมชน ในการเข้าถึงความชำนาญการ ทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่มีอยู่แล้ว ในหลักสูตรและรายวิชาในการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาในยุคสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ทุกคนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง

             3.เพื่อกระตุ้นเตือนผู้นำชาวพุทธ ให้ขยายเพิ่มงานเผยแผ่หลักธรรมที่มีอยู่แล้วไปในการส่งเสริมการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้เกิดสันติภาพโลกที่ยั่งยืน

              4.เพื่อเสริมสร้างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยการไม่เบียดเบียนกัน โดยเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ ที่กระทบต่อภาวะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยความเชื่อมั่นอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยตอกย้ำความแน่วแน่ของพวกเรา ที่จะธำรงรักษาความสามัคคีและใช้ขันติธรรม ทางวัฒนธรรมและทางศาสนา โดยยกย่องศักดิ์ศรีของมนุษย์

              5.เพื่อถือโอกาสการรวมตัวกันในงานวิสาขบูชานี้ กระตุ้นเตือนชาวพุทธให้มีการกระทำยิ่งขึ้นไปในการส่งเสริมสันติภาพ ซึ่งถือว่าเป็นคำสอนหลักของพระพุทธเจ้า และโดยเฉพาะในการเผยแผ่พระปัญญาของพระองค์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ใน ฐานะเป็นพลเมืองโลกที่ร่วมชะตากรรมเดียวกัน

              6.เพื่อเตือนให้ทุกองค์กรทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพียรพยายามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เน้นย้ำความจำเป็นที่ต้องมีความสมดุลย์ระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม

              7.เพื่อเพิ่มพูนความเพียรพยายามที่จะเผยแผ่ข่าวสารที่ว่ามวลมนุษยชาติมีภาวะ เชื่อมโยงถึงกัน โดยกระตุ้นเตือนปัจเจกบุคคลและองค์กร ให้พัฒนามุมมองของมนุษย์ในฐานะเป็นพลเมืองโลก เมื่อต้องเผชิญเรื่องสำคัญในการทำงานร่วมกัน

              8.เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้สติอย่างถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ การศึกษา การจัดการ และการพัฒนาชุมชน และ

              9.เพื่อพยายามอย่างที่สุดในการสนับสนุนให้ประชาคมอาเซียนบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายในปี ๒๕๕๘ โดยเรียกร้องให้มีการสร้างเอกภาพในความหลากหลายในประชาคมชาวพุทธ ที่สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้เสริมสร้างมา

              ปฏิญญากรุงเทพฯ เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 10 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556"

              อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา 09.00 น.ของวันนี้ พระพรหมบัณฑิต ได้มอบหมายพระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมศรีตรัง เชิงสะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร โดยมีนักวิจัยเถรวาทและมหายานเสนองานวิจัย จำนวน 150 รูป/คน เข้าร่วมประชุม
             
              การสัมมนาวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 10 นี้ ซึ่งพระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าวว่า การนำเสนอรายงานการวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานนำเสนอผลงานการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและด้านสังคมในระดับนานาชาติ ที่ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ เถรวาทและมหายานการวิจัยครั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจจำนวนมาก

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 22-05-2556

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012