Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร. เปิด 5 งานวิจัยยอดมงกุฏลดขัดแย้ง
Date04/09/2013   Counter : 4910 time
มจร' เปิดมิติใหม่ เรื่องจริง...จากงานวิจัย โชว์ 5 ผลงานนิสิต ป.โท-เอก พุทธศาสนา 'ยอดมงกุฏ' ชี้ทางออกสังคมลดขัดแย้ง

3 ก.ย.2556บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย
าลัย เปิดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีนี้ สามารถนำพุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่อย่างลงตัว พร้อมได้องค์ความรู้ใหม่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม มวลมนุษยชาติ ถือเป็น “ยอดมงกุฏ” อันล้ำค่าทางวิชาการ พระพุทธศาสนา ที่พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณชนเข้าใจเข้าถึงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้จริง เตรียม จัดงานสัมมนาใหญ่เผยแพร่ต่อสาธารณชน 22 กย. นี้ ที่ มจร. วังน้อย

พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทย
าลัย(มจร) ประธานคณะกรรมการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา2555 กล่าวว่า มจร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท เอก หลายสาขาวิชาเพื่อรองรับความต้องการของสังคม จะเห็นได้จากความสำเร็จของนิสิตที่จบการศึกษาออกไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีจำนวนมาก และสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องยืนยันความมีคุณภาพของนิสิตได้เป็นอย่างดีคือ ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีความน่าสนใจจำนวนมาก ในปีนี้ จึงได้ จัดให้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น เพื่อเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้สร้างสรรค์ผลงานและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

ในปีนี้ มีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ได้
รับการคัดเลือก จาก บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ ในระดับดีเด่น,ระดับดี และชมเชย มีจำนวน 25 เรื่อง โดยผลงานวิจัยทุกเรื่อง นอกจากจะทรงคุณค่าทางวิชาการแล้ว ยังเป็นผลงานวรรณกรรมในทางพระพุทธศาสนาอันล้ำค่ายิ่งอีกด้วย กล่าวได้ว่า ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการนี้ถือเป็น “ยอดมงกุฏ” อันล้ำค่าในทางวิชาการและในทางพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร กล่าวด้วยว่า ผลงานระดับดี และระดับดีเด่น ที่มีการนำเสนองานวิจัยด้านพระพ
ุทธศาสนา ชี้ทางออกให้กับสังคม และนับเป็นโมเดลใหม่ มีหลายหัวข้อเรื่อง อาทิเช่น การสร้างสังคมตื่นรู้จากชุมชนไม้เรียง จ. นครศรีธรรมราช ของนายประยงค์ รณรงค์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ, แนวทางการฝึกอานาปานสติเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ที่กำลังเป็นไฮไลท์ของคนทั้งประเทศ คือกีฬาเร็คเก็ต น้องเมย์ แชมป์โลกแบตบินตันชาวไทย เป็นตัวอย่างของการมีสติในการเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี, การลดสภาวะซึมเศร้าในผู้ประสบภัยพิบัติด้วยการรับบทสวดโพชฌงคปริตรเข้าจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นทางออกสำหรับคนที่กำลังมีความทุกข์ให้ทุกข์น้อยลง, รูปแบบการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เป็นแนวทางของการฝึกอย่างถูกวิธี ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมี ผลงานวิจัยของอาจารย์ดร.แม่ชีกฤ
ษณา รักษาโฉม เรื่อง รูปแบบและกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา : กระบวนการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบุญสู่เส้นทางธรรม ที่สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงของปัญหาและสาเหตุการเข้าวัดของคนในสังคมอย่างคาดไม่ถึง และอีกหลากหลายเรื่องที่พร้อมจะนำเสนอออกสู่สาธารณะ ซึ่งล้วนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยทุกเรื่อง เป็นเรื่องที่ทันสมัยและสอดคล้อ
งกับสถานการณ์ของสังคมไทย ในปัจจุบัน ซึ่งหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่ามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคม และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเหล่านี้จะมานำเสนอและตอบโจทย์ให้กับสังคม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมฟังยังได้แนวคิดในการนำไปพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สำหรับการสัมมนา เผยแพร่ผลงานในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว
ิ ทยาลัย จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม มวก. 49 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ในงานดังกล่าว ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผ
ลงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งยังได้ชมนิทรรศการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจอย่างมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือ การปาฐกถา โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังได้พบปะกับผู้ที่มีชื่อเสียง
ในแวดวงวิชาการ รวมถึงนิสิต นักศึกษา คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานนี้อีกมากมาย พร้อมชมการประกวดซุ้มนิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรมของชาวอาเซียน”จากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ ชิงโล่รางวัล นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีก 2 ปีข้างหน้านี้

แนะคนไทยใช้สติเหตุและผลแก้ขัดแ
ย้งสังคม

ทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นักศึกษาปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มจร ร่วมงานครั้งนี้ด้วย ได้กล่าวถึงแนวทางในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในสังคไทยว่า กล่าวว่าทางออกของสังคมที่บางคนเสนอให้มีการปรองดอง และนิรโทษกรรมนั้นเป็นทางออกด้านกฎหมายหรือจัดเวทีปฎิรูปยุติความขัดแย้งโดยเสนอให้ทุกฝ่ายพูดคุยกัน ล้วนเป็นวิธีการที่ดี แต่ขณะนี้ความขัดแย้งรุนแรงและซับซ้อนมากไม่สามารถใช้ทางออกทางเดียว เพราะต่อให้มีตัวกฎหมายออกมาหรือมีข้อสรุปของเวทีปฎิรูปอย่างดีเยี่ยม แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าทุกคนทุกฝ่ายในสังคมยังไม่ยอมรับร่วมกัน ก็จะเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียวแต่ในทางปฎิบัติไม่สามารถหาทางออกให้แก่สังคมได้

"ปัญหาสังคม บ้านเมืองในอดีตเกิดจากความขัดแ
ย้งกันในชนชั้นปกครอง แต่ในปัจจุบันความขัดแย้งลงลึกไป ในตัวประชาชน ที่เกลียดมากเกินไป รักมากเกินไป ไม่เปิดใจยอมรับฟัง ซึ่งถ้าทุกคนยังมีรัก โลก โกรธ หลง ไม่ระลึกถึงประโยชน์ส่วนตัว ต่อให้มีวิธีทางออกอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเรายังไม่สามารถถอดจิต ถอดใจของเราได้ อีกทั้งทุกวันนี้เราละเลยในการใช้หลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องเอาศาสนา งานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนามาใช้แก้ไขปัญหาสังคม อีกทั้งศาสนาพุทธ เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ต้องนำหลักคำสอนด้านพระพุทธศาสนาไปฉีดให้ทุกภาคส่วนของสังคม เพราะแต่ละงานวิจัยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกอณูของสังคม และช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้" คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ง ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นสามารถหาท
างออกได้ หากประชาชนใช้หลักคำสอนทางพระพุทธ ศาสนา ใช้เหตุผล และตั้งสตินึกถึงสังคม ส่วนรวม ไม่รักมาก หรือเกลียดมากเกินไป และไม่เชื่อตามๆ กันไป ขณะเดียวกันในส่วนของผู้ที่มีอำ
นาจ ต้องใช้หลักทางพระพุทธศาสนา นำประเทศเดินหน้าเพื่อคนไทย ไม่ใช่เพื่อจะเป็นพรรครัฐบาล

ข่าว : คมชัดลึก
4 กันยายน 2556

 

ที่มา : https://www.facebook.com/kritsanawadee.raksachom


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012