Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด มจร ณ วิทยาเขตเชียงใหม่
Date13/09/2013   Counter : 4469 time

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน จำนวน ๕๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุม โดยมีพระใบฏีกาเสน่ห์ ญาณเมธี, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการกล่าวต้อนรับ มีพระครูปริยัติยานุศาสน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม
    พระครูปปริยัติยานุศาสน์ กล่าวว่า "ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่อสถาบันการศึกษา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละแห่งมีห้องสมุดเป็นหน่วยงานทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจัยแก่นิสิต  อาจารย์  และบุคคลทั่วไป  ทำให้ห้องสมุดต้องมีการพัฒนางานและบริการของห้องสมุดเพื่อให้ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานของตน สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และในอนาคตการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแต่ละแห่ง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ทุกวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน เช่น การบริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมด   คณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะสามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลห้อง สมุดทุกแห่งได้ โดยสืบค้นข้อมูลหนังสือ งานวิจัยต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ และสามารถทราบได้ว่าห้องสมุดแห่งใดมีหนังสือที่ต้องการใช้ในการเรียนการสอน หรือ การค้นคว้าวิจัย และต่อไปหากคณาจารย์และนิสิตต้องการยืมหนังสือจากห้องสมุดวิทยาเขตอื่นๆ นอกจากวิทยาเขตของตนเอง ก็สามารถกระทำได้ในอนาคต ซึ่งอาตมาภาพคาดหวังว่าจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้"
       
     "นอกจากการพัฒนางานด้านฐานข้อมูลของห้องสมุด และการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดแล้วนั้น  บทบาทของห้องสมุดอีกประการหนึ่งก็คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานั้น มีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และห้องเรียนอยู่ทั่วประเทศ แต่ละภูมิภาคก็มีประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงควรที่จะอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนให้เป็นที่รู้จักโดยทั่ว กัน  อาทิ ประชาชนในภาคใต้ ก็สามารถเรียนรู้และมีความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของทางภาคเหนือได้ โดยมีห้องสมุดเป็นหน่วยงานกลางในการเป็นแหล่งข้อมูลและเชื่อมโยงองค์ความรู้ ในด้านนี้ โดยห้องสมุดอาจจะมีหนังสือ เอกสาร วีดิทัศน์ หรือโครงการ  สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุด อัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งของภูมิภาคตนเองและภูมิภาคอื่นๆ ให้บริการในห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับทราบและเกิดความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อีกทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการศึกษาวิจัยส่วนมากจะต้องอ้างอิงข้อมูลความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทย" พระครูปริยัติยานุศาสน์ กล่าวในที่สุด
    ในโอกาสนี้ คณะผู้เข้าประชุมสัมมนา ได้เข้ากราบ สักการะ พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  ประธานสภามหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
    ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำระเบียบ/ข้อบังคับห้องสมุด การใช้โปรแกรมห้องสมุดร่วมกัน การลงรายการ  ห้องสมุดกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะได้ศึกษาดูงานการอนุรักษ์หนังสือท้องถิ่น หนังสือสำคัญ หนังสือหายาก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

    ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012