Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระพรหมบัณฑิต : ยกย่องอาจารย์จำนงค์เป็นแบบอย่างที่ดีของ มจร.
Date03/05/2014   Counter : 5315 time

                   วันนี้ (๒ พ.ค.๕๗) พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดี พร้อมด้วยพระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ที่สร้างขึ้นในโอกาศการจัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และประชาชนที่เคารพนับถือศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

                พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ได้ยกย่องศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐเป็นแบบอย่างที่ดีของ มจร โดยการบริจาคหนังสือแก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์" เช่นเดียวกับพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการจัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ

   
            พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ กล่าวว่า "ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต นิสิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยครอบครัวทองประเสริฐ ได้ปรารภจะถวายหนังสือที่ท่านสะสมมาตลอดชีวิตและรักยิ่ง ไว้ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเป็นสถาบันที่ท่านอาจารย์มีความรักความผูกพันยิ่ง เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้าของคณาจารย์ นิสิต ของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจิงได้อนุมัติงบประมาณจัดสร้างห้องสมุด ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ จำนวนเงิน ๓,๐๓๐,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ประกาศเกียรติคุณท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต และเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย ของคณาจารย์ นิสิต ของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป"

                  ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวว่า "ส่วนหนึ่งของโลกได้รับการย่นย่อลงในห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ จึงเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ มจร.ที่มีห้องสมสุดนี้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าที่เข้ากับพุทธภาษิตที่ว่า "ให้อะไรไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้ธรรม"

                  นายณัฐพล กิตติพลพิบูลย์ สมาชิกสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "ห้องสมุดเป็นดังหน้าต่างประตูของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมสิ่งที่ประเสริฐต่างๆเอาไว้ เหมือนหนึ่งขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่จะบ่งเพาะผลิตบุคลากรของชาติ เพื่อไว้เป็นกำลังของประเทศและสังคม"

                   การจัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ จัดมาเป็นปีที่ ๑๒ เพื่อแสดงความรักความสามัคคี และความมีน้ำใจของผู้บริหารทุกระดับ ความกตัญญูแล้ว ยังแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาวมหาจุฬาฯ อีกด้วย กิจกรรมในปีนี้ ประกอบด้วย
                   ๑. พิธีเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ
                   ๒. ราชบัณฑิตสัญจร ปาฐกถาเรื่อง “บทบาทของศาสนาและปรัชญา ต่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองไทยปัจจุบัน” โดยพระพรหมบัณฑิต และวิทยากรอีกหลายๆท่าน
                   ๓. รดน้ำขอพร ๓ อาจารย์มหาจุฬาฯ (ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ/ศาสตราจารย์พิเศษอดิศักด์ ทองบุญ/รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร)

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012