Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"ขันติ"สันติวิธี สลายขัดแย้ง
Date19/05/2014   Counter : 4479 time

 ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกระดมสมองนำหลักศาสนาบ่มสันติภาพ

“พระพุทธศาสนา คือ ศาสนาแห่งสันติภาพ และชาวพุทธควรเป็นแบบอย่างของการใช้สันติวิธีแก้ปัญหาขัดแย้ง”

นั่นคือ ผลจากการประชุมของประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ที่เดินทางเข้าร่วม การประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557 ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 7-11 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีหัวข้อหลักในการประชุม คือ มุมมองของพระพุทธศาสนาต่อการบรรลุเป้าหมายรอบสหัสวรรษของสหประชาชาติ พร้อมขยายความต่อว่า

“เพราะพระพุทธศาสนา ไม่เคยเป็นข้อขัดแย้งจนเกิดเป็นสงครามระหว่างศาสนาอื่นๆ มาก่อนในประวัติศาสตร์ ดังนั้นชาวพุทธจึงควรที่จะต้องเป็นแบบอย่างในการนำหลักขันติ สันติวิธี มาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทั้งยังเรียกร้องให้แต่ละประเทศช่วยกันดำเนินการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้วย”

“ทีมข่าวศาสนา” ได้มีโอกาสติดตาม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ กับคณะสงฆ์ไทย โดย มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติส่ง พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทยเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยพระสงฆ์ และตัวแทนองค์กรชาวพุทธจากประเทศไทยรวมกว่า 100 ชีวิตด้วย

พระพรหมบัณฑิต กล่าวถึงผลการประชุมในครั้งนี้ว่า การประชุมครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มย่อยการประชุมเป็น 4 หัวข้อหลัก คือการศึกษา โลกร้อน การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างสันติภาพ ซึ่งผู้นำชาวพุทธให้ความสำคัญกับเรื่องสันติภาพ และการศึกษามาก โดยเฉพาะในเรื่องของสันติภาพ เนื่องจากเห็นว่า พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาเดียวในโลกที่ไม่เคยเกิดความขัดแย้งระหว่างศาสนากับศาสนาอื่น จึงเห็นว่าชาวพุทธควรที่จะเป็นแบบอย่างในการที่นำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ขณะเดียวกันตนได้เสนอต่อที่ประชุมด้วยว่าให้มีการประยุกต์คำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของปัญญา และกรุณา ไปสอนยังชาวพุทธแต่ละประเทศ เพราะจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความขัดแย้งต่างๆได้

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ส่งสาส์นมายังที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ใจความว่า “อยากให้พุทธศาสนิกชนยึดหลักอริยสัจ 4 คือ 1.ทุกข์ การมีอยู่ของทุกข์ 2.สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ 3.นิโรธ ความดับทุกข์ 4.มรรค หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ รวมถึงเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสองเรื่องดังกล่าว จะทำให้เรารู้ปัญหาที่มาของปัญหา และรู้วิธีในการแก้ปัญหาด้วย”

ด้าน นายบัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ก็ได้ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา มายังที่ประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติเช่นกัน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “พระพุทธองค์ทรงย้ำเตือนให้เราเปิดใจและโอบกอดเพื่อนมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเรียกร้องความต้องการในช่วงเวลาที่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก หลักธรรมคำสอนเหล่านี้จะสามารถช่วยชี้แนะแนวทางแก่รัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศ อีกทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความพยายามที่จะจัดการกับความท้าทายต่างๆที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ จากความขัดแย้งอันเกิดจากความอยุติธรรมไปสู่สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้ เราควรที่จะยกระดับจิตใจที่คับแคบให้อยู่เหนือความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว คิดและทำในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลก”

ทั้งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมที่ประเทศเวียดนามแล้ว ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ ยังพร้อมใจกันเดินทางมาเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนคร-ศรีอยุธยา ทั้งยังร่วมกันเวียนเทียน เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในประเทศไทย และทั่วโลกด้วย

จากการที่ “ทีมข่าวศาสนา” ได้มีโอกาสร่วมสังเกตการณ์การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้ สิ่งที่เรามองเห็นคือ ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกแสดงความห่วงใยในปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก ถึงขนาดที่มีการออกเป็นมติของที่ประชุมเพื่อเรียกร้องให้ชาวพุทธทั่วโลก เป็นแบบอย่างของการใช้หลักขันติ สันติวิธี ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วย

ทั้งเรายังมีความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยว่า ไม่เพียงเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นที่ไม่ต้องการเห็นความขัดแย้ง แต่ศาสนิกชนของทุกศาสนาก็ล้วนไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นเช่นกัน

เพราะเมื่อใดที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในประเทศใดก็ตาม โดยเฉพาะหากคนในประเทศต่างแบ่งฝ่าย ซึ่งต่างฝ่ายก็มั่นใจว่าฝ่ายตัวเองถูก และมองด้วยใจที่เต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิว่าอีกฝ่ายผิด ทั้งปฏิเสธการใช้สันติวิธี ไม่ยอมเจรจากัน เพื่อหาทางออก ในที่สุดความขัดแย้งก็ย่อมจะลุกลามบานปลายนำไปสู่ความ “ความแตกแยก” และจบลงด้วยความ “หายนะ” ของสังคมประเทศนั้นๆ

ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ!!


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012