Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดถวายในหลวง
Date18/06/2014   Counter : 3085 time

มื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 มิ.ย.2557 ที่วัดนวมินทรราชูทิศ ตามเวลาท้องถิ่นเมืองเรย์นแฮม บอสตัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิ.ย. ของประเทศไทย พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ พร้อมด้วย พระพรหมสุธี(เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมส. พระพรหมดิลก(เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมส. และพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และพระธรรมทูตทั่วโลก ประกอบพิธีพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตอุโบสถ พร้อมมีพิธีสมโภช วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวว่า จากการที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม(มส.) และรัฐบาล ได้จัดทำโครงการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นอนุสรณ์ถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่พระองค์พระราชสมภพ ณ เมืองบอสตันแห่งนี้โดยได้ดำเนินก่อสร้างอุโบสถ และตัววัดมาตั้งแต่ปี 2554 ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว บนเนื้อที่ทั้งหมด 233 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 2,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 500 ล้านบาท ถือเป็นวัดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก และถือเป็นวัดไทยในต่างประเทศที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกด้วย

พระพรหมวชิรญาณ กล่าวต่อไปว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาประดิษฐานบริเวณโถงทางเข้าอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ ที่สำคัญวัดแห่งนี้จะมีห้องจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย โดยเฉพาะพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะเมืองที่พระองค์มีพระบรมราชสมภพในเมืองบอสตัน ที่สำคัญวัดแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือของมจร. มีศูนย์วัฒนธรรมไทย และจะมีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานขนาดใหญ่รองรับชาวไทยและนานาชาติ มีฝึกกรรมฐานให้เข้าถึงหลักธรรมได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย

“ที่สำคัญวัดนวมินทรราชูทิศ ได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครอบ 60ปี ที่หน้าอุโบสถ พร้อมทั้งอัญเชิญพระพุทธรูปประจำประชนมวาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประดิษฐานยังยอดเจดีย์จุดที่สูงที่สุดของวัด ทั้ง 4 ทิศ ถือเป็นวัดที่มีความงดงาม สมพระเกียรติ ในฐานะเมืองประสูติของ พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้ได้ดำเนินการจัดสร้างสำเร็จลุล่วงแล้วจากการเชื่อมโยง 3 สถาบันของชาติ คือ ประชาชน, ศาสนา คือ คณะสงฆ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ถือเป็นวัดที่รวมจิตใจแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย ถวายเป็นพุทธบูชา และพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ” ประธานอำนวยการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ กล่าว

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 14.00น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือตรงกับวันที่ 16 มิ.ย.ของประเทศไทย จะมีพิธีเปิดวัดนวมินทรทราชูทิศฯ อย่างเป็นทางการโดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์อุโบสถทั้ง 4 ด้าน และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในมณฑปน้อยหน้าพระประธานในอุโบสถด้วย นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ซีบีเอส ซึ่งเป็นสถานีท้องถิ่นของเมืองบอสตันยังได้รายงาน ถึงการจัดสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ให้ชาวอเมริกันได้รับทราบอีกด้วย.


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012