Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ร่วมบุญสร้างหอประชุมมจร.ลำพูน
Date05/08/2014   Counter : 3763 time

 ทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน ในนามคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรใน จ.ลำพูน ได้มีโอกาสศึกษาวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับวิชาการทางโลก มีความรู้คู่คุณธรรม เสียสละอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ และมีเป้าหมายที่จะขยายการศึกษาให้ทั่วถึงแก่พระภิกษุสามเณรในเขตล้านนาไทยให้ได้รับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและวงการคณะสงฆ์ให้มีความเจริญงอกงาม เป็นสถาบันหลังทางสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และรองรับการศึกษาสำหรับฆราวาสทั่วไป
              พ.ศ.๒๕๔๐ ได้เปิดทำการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ขึ้นเป็นคณะแรก มีนิสิตจำนวน ๓๘ รูป ต่อมาคณะกรรมการประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย" จนกระทั่ง มจร.ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน" จวบเช่นปัจจุบัน
              พระราชปัญญาโมลี (จำรัส ทตฺตสิริ, ปธ.๗) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน บอกว่า เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ซึ่งเป็นทายาทเจ้าครองนครลำพูน ได้ถวายที่ดิน ๒ แปลง จำนวน ๒๐ ไร่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างอาคารเรียนและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมีสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้น ดังนี้
               ๑.อาคารหลังที่ ๑ เป็นอาคารเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากคณะสงฆ์ ข้าราชการ และศรัทธาประชาชน จ.ลำพูน จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
 
              ๒.อาคารหลังที่ ๒ เป็นอาคารเรียนได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
 
              ๓.อาคารหลังที่ ๓ เป็นอาคารรับรองอาคันตุกะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากพระครูบาเจ้าบุญชุม ญาณสํวโร และญาติธรรม จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และใช้สอยอาคารในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
 
              ๔.อาคารหลังที่ ๔ เป็นอาคารหอพักนิสิต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากพระเดชพระคุณพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และครอบครัวคุณโชติชัย คุณนำพร ไวว่อง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้สอยอาคารในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
 
              ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ดำเนินการเปิดการก่อสร้างอาคารหอประชุมซึ่งใช้งบประมาณกว่า ๒๐ ล้านบาท โดยได้ดำเนินการก่องร้างไปกว่า ๕๐% แล้ว ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อาคารเลขที่ ๑๙๒ หมู่ ๒ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน  ๕๑๐๐๐ โทร.๑-๕๓๕๖-๓๑๖๓


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012