Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
The quota Buddhist University
Date21/08/2015   Counter : 5541 time

เปิดโควตาสมณศักดิ์สำหรับมหาวิทยาลัยสงฆ์
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมเมธี (จำนงค์ธมฺมจารี) กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวภายหลังประชุมมส.ว่าที่ประชุมมส.ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.)เสนอสมณศักดิ์พิเศษฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งถือเป็นโควตาที่ไม่รวมกับสายปกครอง และด้านอื่นๆ ตามที่พระพรหมโมลี(สุชาติธมฺมรตโน) ประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมาสมณศักดิ์ส่วนใหญ่จะเน้นที่สายปกครอง โดยคณะสงฆ์เห็นว่าควรที่จะให้ขวัญกำลังใจแก่ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2แห่งพร้อมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ไปดำเนินการศึกษาจำนวนความเหมาะสม เพื่อให้ทันเสนอพร้อมกับสมณศักดิ์ประจำปี ๒๕๕๘ นี้ พระพรหมเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับรายละเอียดตามหนังสือเรื่องการให้สิทธิ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง เสนอขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ ที่พระพรหมโมลีลงนามเสนอมส. นั้นระบุว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ปรารภถึงบุคลากรฝ่ายบรรพชิต ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง แห่งได้สนองงานคณะสงฆ์ ด้วยความตั้งใจ อดทน เสียสละด้วยดีตลอดมามีผลแห่งการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริมให้มีเกียรติคุณเป็นที่ปรากฏ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทยได้พิจารณาเสนอขอพระราชทาน สมณศักดิ์เป็นการเฉพาะให้ฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นการเฉพาะ สำหรับ หลักเกณฑ์การคัดเลือกนั้น มส.ให้สิทธิ์มหาวิทยาลัยเสนอบุคลากรฝ่ายบรรพชิตผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระ สังฆาธิการแล้วได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยโดยการพิจารณาของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นโดยมี อธิการบดีเป็นประธานคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วเสนอผ่านความเห็นชอบ ของสภามหาวิทยาลัยจากนั้นจึงนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสมณศักดิ์ในแต่ละ ฝ่ายคือธรรมยุตและมหานิกายเพื่อพิจารณา โดยมีอัตรานอกเหนือจากสมณศักดิ์ภายในประเทศทั่วไปหรือโควตาพิเศษต่างหาก ทั้งนี้สมณศักดิ์ที่นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ ต้องเป็นสมณศักดิ์ที่ไม่เกินกว่าสมณศักดิ์ที่เจ้าอาวาสของพระรูปที่ขอ สมณศักดิ์สังกัดอยู่และต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสรับรองในประวัติขอ รับพระราชทานสมณศักดิ์ด้วยโฆษกมส.กล่าว 

(กองสื่อสารองค์กร รายงาน)   ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012