Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยโครงการครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี ระหว่าง สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Date10/03/2016   Counter : 3040 time

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในการดำเนินโครงการครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการด้านโภชนาการของพระสงฆ์ที่เป็นรูปธรรม โดย รศ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า จากผลการศึกษาวิจัยปัญหาภาวะโภชนาการในพระสงฆ์ เมื่อปี 2555 พบว่า พระสงฆ์มีโรคอ้วน 48% โรคเบาหวาน 10.4% โรคโคเลสเตอรอลสูง 42% และโรคความดันโลหิตสูง 23% นอกจากนี้ยังพบว่า รอบเอว เป็นสิ่งบ่งชี้ปัญหาสุขภาพ ถ้ารอบเอวเพิ่มน้ำตาลในเลือด ไขมัน ความดัน และกรดยูริกก็เพิ่มด้วย ทางโครงการจึงได้หาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว โดยได้พัฒนาสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคสำหรับพระสงฆ์ 7 ชิ้น ฆราวาส 7 ชิ้น แม่ครัวและผู้ปรุงอาหารใส่บาตร 4 ชิ้น และนำสื่อดังกล่าวไปทดลองใช้กับพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ 4 วัด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ รศ.ดร.จงจิต กล่าวต่อไปว่า ผลการทดลองพบว่า เป็นที่น่าพอใจ โดยพระสงฆ์มีน้ำหนักลด 1 กิโลกรัม รอบเอวลด 1.4 เซนติเมตร กลุ่มที่กำลังจะเกิดเบาหวานมีจำนวนลดลง 9.3% ไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง 48 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไขมันไตรีกลีเซอร์ไรด์ลดลง 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และความดันโลหิตลดลง 3.7 มิลลิเมตรปรอท พระสงฆ์ฉันอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น 13 กรัม/วัน ใยอาหารเพิ่มขึ้น 4.3 กรัม/วัน ฉันผักเพิ่มขึ้นวันละ 1 ทัพพี กะทิลดลงวันละ 2 ช้อนโต๊ะ ได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้น วันละ 155 มิลลิกรัม และออกกำลังเพิ่มขึ้นอีกวันละ 50 นาที อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการนำสื่อดังกล่าวไปขยายผลอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศต่อไป และจะดำเนินโครงการนำร่องครัวต้นแบบที่ มจร. เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นตัวอย่างในการวางระบบความปลอดภัยของอาหาร พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีมากขึ้น โดยการจัดทำครัวต้นแบบ จะไม่ได้ดำเนินการเฉพาะที่ มจร.ส่วนกลางเท่านั้น แต่จะขยายผลไปยังทุกวิทยาเขตของ มจร. ทั้งในและต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตามอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยนอกจากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการแก่พระสงฆ์แล้ว ต้องให้ญาติโยมได้ทราบด้วย เพราะทุกวันนี้พระต้องฉันตามใจโยม เมื่อโยมนำอาหารมาถวาย ก็จะนั่งเฝ้าและให้ฉันอาหารที่มาถวาย ซึ่งแม้พระบางรูปจะมีโรคความดัน หรือเบาหวาน แต่ก็จำต้องฉันตามความต้องการของโยม  ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา วันที่ 9 มีนาคม 2559

 source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012