Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง
Date24/05/2016   Counter : 4707 time

ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ 85 ประเทศวาง 3 ขั้นตอนสร้างสันติภาพโลก ให้ความสำคัญกับสันติศึกษาเกิดขัดแย้งแก้ไขด้วยการเจรจาของฝ่ายต่างๆ

               เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก (International Council for the Day of Vesak) ประจำปี 2559  และประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”  ในระหว่างวันที่ 22-23  พ.ค.นี้  โดยการประชุมชาวพุทธนานาชาติเริ่มขึ้นในวันที่ 22  พ.ค. ที่ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดงานและกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงานในช่วงเช้า และช่วงบ่ายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกอาชวินทร์  เศวตเศรนี  ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิด โดยปีนี้มีประมุขสงฆ์ ผู้นำทางการเมือง และนักปราชญ์คนสำคัญทางพระพุทธศาสนาจาก 85  ประเทศทั่วโลกกว่า 2,000 รูป/คน เดินทางเข้าร่วมประชุม

               และวันที่ 23  พ.ค.ผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้เดินทางไปร่วมประชุมต่อที่ศูนย์ ประชุมสหประชาชาติ โดยช่วงเช้าเป็นการอ่านสาร์นจากบุคคลสำคัญโดยมีพระพรหมบัณฑิต  กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการ เริ่มจากสาร์นของนายบัน คีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า
 
               การประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนในการ ช่วยสังคมโลก เพื่อจัดการกับปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเสมอภาค ความยุติธรรม  ความขัดแย้ง และพัฒนาการตอบสนองของโลกในภาวะเร่งด่วน  Mr. Li Bing Wang ตัวแทนของ Irina Bokova เลขาธิการองค์การยูเนสโก  โดยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสร้างความสัมพันธ์กันตั้งแต่วัยเยาว์  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อ่านสาร์นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  โดยยกคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง อหิงสา การไม่เบียดเบียนกันและกัน  ทางสายกลาง  สัมมาวาจา พูดจาดีต่อกัน  หลังจากนั้นผู้นำชาวพุทธจากประเทศต่างได้ขึ้นกล่าวถึงพุทธวิถีสร้างสันติภาพ โลก โดยเน้นเรื่องเมตตา ความรัก โลกทั้งผองคือพี่น้องกัน  ต้องเปลี่ยนกลองในสนามรบมาเป็นกลองทัพธรรมเพื่อสันติภาพและความสมัครสมาน สามัคคีของทุกผู้ทุกคนในโลกนี้

               การประชุมวิสาขบูชาโลกจบลงด้วยการอ่าน การปฏิญญากรุงเทพฯ 2559  การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 13  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ระหว่างวันที่  22 – 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ สำนักงานใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยพระพรหมบัณฑิต  ความว่า               เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม พ.ศ.2542  ผู้แทน 34  ประเทศได้เสนอต่อที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติให้วันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมเป็นวันสำคัญสากล ของโลก และขอให้มีการจัดงานฉลองที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและสำนักงานประจำ ภูมิภาคต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองตามนั้น (ในสมัยที่ 54  วาระที่ 174 ) ดังนั้น วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจึงได้ก่อกำเนิดขึ้นในปี 2543  ด้วยความร่วมมือของชาวพุทธทุกนิกาย

               เพื่ออนุวัตรตามมติที่ประชุมสหประชาชาติ พวกเราจาก 85  ประเทศและภูมิภาค จึงได้มาร่วมกันฉลองวันประสูติ วันตรัสรู้ วันดับขันธปรินิพพาน ระหว่างวันที่ 22 – 23   พฤษภาคม พ.ศ.2559 ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา งานฉลองจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลไทย ภายใต้ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย               ผลมาจากการที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น วันสำคัญสากลของโลก ชาวพุทธทั่วโลกจึงร่วมกันจัดตั้งสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ให้มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ชาวพุทธนานาชาติจัดกิจกรรมการบูชาเนื่องในวัน วิสาขบูชา ผลมาจากสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดมา คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ในช่วงประชุมสำคัญประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556  จึงอนุมัติให้สภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษ มีพันธกิจครอบคลุม 4 ด้านคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง การศึกษา และกระบวนการสร้างสันติภาพ               การฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติ ครบ 70  ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยั่งยืนนาน และทรงพระเกษมสำราญชั่วนิรันดร์               ในช่วงที่มีงานฉลองวิสาขบูชานี้ พวกเราได้มาร่วมกันพิจารณาตามหัวข้อการประชุมใหญ่ว่าด้วยเรื่อง “พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก”อันเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือร่วม กันระหว่างองค์กร และปัจเจกบุคคลต่างๆ จากพระพุทธศาสนาทุกนิกาย ควบคู่กับการจัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่องการศึกษาแนวพุทธเพื่อสันติภาพ และคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม

               ในช่วงเปิดงานประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังปาฐกถาพิเศษ ที่เน้นให้เห็นความสำคัญของศีลธรรม การฝึกฝนจิตและองค์ความรู้ ตามแนวทางหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องอริยมรรคมีองค์ 8  และวิเคราะห์เรื่องขันธ์ 5 และย้ำถึงบทบาทจำเป็นของความยุติธรรม ธรรมาภิบาล ความมั่นคงของปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และชาติ ในฐานะเป็นองค์ประกอบของสันติภาพ

               เมื่อเสร็จงานฉลองและงานประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้ว พวกเราได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

               1. สงครามเป็นเงื่อนไขทางด้านจิตใจ ดังนั้น ความสงบของโลกไม่สามารถตราเป็นกฎหมายบังคับได้ เมื่อสืบค้นหาสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งและความรุนแรงภายในจิตใจของพลโลก พบว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ที่จะนำพามนุษยชาติไปสู่ความเป็นเอกภาพของมนุษย์ เศรษฐกิจโลกและความเป็นพลโลกเดียวกัน

               ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายและตกลงกรอบยุทธศาสตร์เชิงพุทธเพื่อสันติภาพโลก ที่เป็นไปได้อย่างกว้างขวางโดยทั่วไป ซึ่งมี ๓ ขั้นตอนสำคัญในการสร้างสันติภาพ กล่าวคือ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟู ในการป้องกันความขัดแย้งผู้นำชาวพุทธเน้นถึงความสำคัญของสันติศึกษา ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว จะต้องมีการแก้ไขด้วยการเจรจาของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นภารกิจที่จำเป็นและรีบด่วน ข้อสุดท้ายถ้ามีปฏิบัติการรุนแรงเกิดขึ้น หรือมีสงครามเกิดขึ้น ต้องจัดให้มีการฟื้นฟู อย่างเป็นหน้าที่หลักของชาวพุทธ

               2. ผู้เข้าร่วมประชุมตัดสินใจตกลงให้เผยแพร่ด้วยการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกและผ่านการ ตรวจสอบรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้นำชาวพุทธ ๓ คณะ

               3. ในการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับพุทธวิถีสู่สันติภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเน้นย้ำว่า การส่งเสริมสันติภาพและการไม่เบียดเบียนกัน เป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้วิถีทางแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน ชาติ หรือสถาบัน ให้หลีกเลี่ยงการแข่งขันที่มากจนเกินเหตุ ให้ระงับความรุนแรงและการแสดงออกที่รุนแรงทุกรูปแบบ ดังนั้นพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปเป็นเรื่องเดียวกันกับสันติภาพ เพราะพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในการเลือกอย่างเสรีของปัจเจกบุคคล ทั้งยังส่งเสริมความคิดและความเห็นที่หลากหลายของมนุษย์ รวมทั้งปฏิเสธการยัดเยียดความคิดให้คนอื่นๆ ดังนั้น ขันติธรรมจึงเป็นคำสอนหลักของทางพระพุทธศาสนา

               4. ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเชื่อมั่นว่า สันติ เมตตา กรุณา เป็นหลักคำสอนสากลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากว่า 2,500  ปีแล้ว ยังคงใช้ได้กับทุกวันนี้ ความเข้าใจกัน ความเมตตาและกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่มีปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยปัญญาและความเพียรที่ถูกต้อง ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะยุ่งยากและสลับซับซ้อนเพียงใด ก็มีวิธีแก้ไขอยู่ในตัวเองพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความพอดี ทางสายกลาง  ดังที่พระองค์ตรัสเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่หลีกเลี่ยงหลุมพรางของความสุด โต่ง ความพอดีเป็นพื้นฐานของการที่ชาวพุทธปฏิบัติต่อคนอื่นๆและพวกเราหวังว่า จะป้องกันความเกินพอดีที่ปรากฏในโลกใบนี้

               5. ในเรื่องคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด สันติภาพโลก ได้รับการยอมรับว่า สวัสดิภาพของทุกชีวิต แม้ว่าดูเหมือนไม่มีความสำคัญก็ตาม ให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในด้านจิตใจ และเราควรต้องใส่ใจกับสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล ไม่ใช่เพื่อคนรุ่นเราเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงคนรุ่นต่อๆ ไป

               6. เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมชาวพุทธทั่วโลกมีความเข้าใจกันและพัฒนาร่วมกันตาม พุทธวิถี ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติว่า วันเพ็ญเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นวันฉลองวิสาขบูชาที่สำนักงานใหญ่และสำนักงาน สาขาตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดนั้น เป็นวันสวดมนต์และปฏิบัติกรรมฐานของชาวพุทธทั่วโลก

               7. ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกันสนับสนุนมาตรฐานโลกที่ตั้งขึ้นใหม่ ตามกรอบสหประชาชาติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ได้ผ่านการรับรอง แล้ว ในระหว่างการประชุม คอป 21 ณ กรุงปารีส เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้มีผู้ลงนาม จำนวน 177  ราย  17  พรรค และ 15  สัตยาบัน

               8. ด้วยตระหนักถึงความมีน้ำใจ และบทบาทสำคัญที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกตลอดหลายปี ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2560 ที่ประเทศศรีลังกา

             ปฏิญญากรุงเทพฯเนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 13

             ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2559

 

 


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012