Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและให้โอวาทแก่นิสิต
Date27/12/2017   Counter : 3880 time

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและให้โอวาทแก่นิสิต 

พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและให้โอวาทแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาฯ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตรวจเยี่ยมและให้โอวาท แก่นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๖๑๓  รูป/คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่กำลังปฏิบัติกรรมฐาน 
ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 

โอวาทแก่นิสิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มหาจุฬาฯ วังน้อย ปี ๒๕๖๐

**********************

          "ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่มีโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นบุญพิเศษสำหรับนิสิตและคณาจารย์ ซึ่งศึกษาปริยัติแล้วมาปฏิบัติ เป็นการพัฒนาตนพัฒนาจิตใจของนิสิต สมกับปรัชญามหาจุฬา ที่ว่า "จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม " การพัฒนาจิตใจเราได้จากการมาปฏิบัติ เมื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพีฒนาสังคมต่อไป ปฏิบัติจนสามารถแนะนำคนอื่นได้ การพัฒนาชาติเริ่มประชาชน พัฒนาคนเริ่มที่จิตใจ พัฒนาอะไรต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน การปฏิบัติกรรมฐานกับการพัฒนาตนเป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งปริยัติและปฏิบัติเป็นเกื้อกูลกัน ปริยัติเป็นลายแทงไปหาขุมทรัพย์

          การเดินทางตามลายแทงคือ การปฏิบัติ ได้พบขุมทรัพย์คือปฏิเวธ ถ้าลายแทงผิดเราก็เดินทางหาขุมทรัพย์ผิดที่ ไม่พบขุมทรัพย์ ปริยัติเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไปหาขุมทรัพย์ ซึ่งปริยัติเป็นการศึกษาพระไตรปิฏกเป็นฐานของการปฏิบัติ ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจะอยู่รอดที่เพราะการมีปริยัติปฏิบัติและนำไปสู่ปฏิเวธ ปริยัติบริบูรณ์สามารถทำให้ปฏิบัติและปฏิเวธบริบูรณ์ได้ หมายถึง เวลาการจัดสอนกรรมฐาน ผู้สอนคือพระวิปัสสนาจารย์ใช้ปริยัติมาสอนนิสิต จะต้องศึกษาปริยัติมาอย่างถ่องแท้ให้เกิดความเข้าใจ มาสอนถูกต้อง ผู้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติถูก แต่ถ้าศึกษาปริยัติมาผิดก็สอนผิด ปฏิบัติผิด ทำให้เดินทางไปในทางที่ผิด ส่งผลให้ขึ้นท่าเรือผิด หรือไปสู่เป้าหมายอื่น ซึ่งไม่ใช่พระนิพพาน ผิดไปจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา เราเรียกว่าเดียรถีย์ หมายถึง ผู้แสวงหาเป้าหมายชีวิตผิดไปจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพราะปริยัติผิดปฏิบัติจึงผิด ปฏิเวธก็ไม่เกิดผล

          ดังนั้น ปริยัติเป็นหลักในการดำรงพระพุทธศาสนา การศึกษาในมหาจุฬาเพื่อศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา แต่การศึกษาเพียงทฤษฏีไม่มีการปฏิบัติ ย่อมไม่ส่งผลต่อการพัฒนาชีวิตจิตใจ จึงต้องปฏิบัติ พัฒนาชีวิตในฐานะเป็นคนดีของสังคม เรามีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐาน คุณธรรมของผู้เรียนต้องมีฉันทะ มีใจรักในการเรียนรู้ ชอบวิชาที่เรารัก จึงทำให้เราประสบความสำเร็จ เมื่อเราไม่มีฉันทะ ก็ขาดสมาธิ เรียกว่า ฉันทะสมาธิ ถ้าเราขาดฉันทสมาธิทำให้การเรียนไม่สำเร็จ การปฏิบัติเป็นการฝึกจิตเอาไปช่วยปริยัติในการเรียนการการสอนการทำงาน ทำอย่างไรไม่ให้จิตตก เราต้องฝึกการยกจิตให้สูงขึ้น " ถ้าจิตตกให้ยกจิต " กำลังเรียนอยู่จิตตก เราต้องรีบยกจิตให้มาอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบัน การฝึกกรรมฐานจะช่วยให้เรามีจิตอยู่ในปัจจุบัน เรานำไปใช้ในการเรียน เพราะถ้าจิตตกจิตวุ่นวาย กรรมฐานจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบัน

          ฉะนั้น หัวใจสำคัญ คือ "จิตตกให้ยกจิต" เมื่อเราเรียนหรือมีอคติกับผู้สอน เราไม่อยากเรียนเราไม่อยากทำงาน ท้อแท้ เหนื่อย ให้เรารีบยกจิตของเรา ดั่งสิทธัตถะนั่งอยู่กลางป่าอันมืดสนิท มีความกลัว แต่ท่านมีโยนิโสมนสิการ คิดตรวจสอบความกลัว โดยบอกกับตนเองว่า ถ้านั่งอยู่เกิดความกลัว จะนั่งจนหายกลัว คิดไม่ยอมแพ้ คิดไม่หนีเข้าวัง " โยนิโสมนสิการเป็นอาหารของสติ " เห็นคุณค่าในวิชานั้นๆ ที่เราเรียน มองเห็นคุณค่าของวิชาที่เราเรียนเราศึกษา จิตจะเบิกบานในสิ่งที่เรียน ปริยัติรักษาพระพุทธศาสนา ปฏิบัติทำให้เราเรียนปริยัติได้ดีขึ้น เรียนเก่ง เพราะมีฉันทะและโยนิโสมนสิการ เมื่อเราเห็นคุณค่าการปฏิบัติเราจึงออกไปเผยแผ่ได้อย่างมั่นใจ ปฏิบัติเกื้อต่อการปริยัติและการทำงาน มหาจุฬาให้โอกาสทุกคนที่เข้ามาเรียนพัฒนาตนเอง

****************************

 

โดย
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท
นิสิตปริญญาเอก สันติศึกษา มจร

 

 

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและให้โอวาทแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาฯ 
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๕ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตรวจเยี่ยมและให้โอวาท แก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๔๐๐ รูป/คน ที่กำลังปฏิบัติกรรมฐาน  
ณ สวนไผ่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและให้โอวาทแก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ 
ณ มหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

   วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทเรื่อง “กรรมฐานกับความฉลาดในอารมณ์”  แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๔๘๒ รูป/คน  ที่กำลังปฏิบัติกรรมฐาน 
ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว จากเว็บไซต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012