Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
"มจร"ร่วมมือ"ม.พุทธภูฏาน"สร้างศาสตร์ความสุข
Date27/03/2018   Counter : 3543 time

 

"มจร"ร่วมมือ"ม.พุทธภูฏาน"สร้างศาสตร์ความสุข

 

 

"มจร"ร่วมมือ"ม.พุทธภูฏาน"สร้างศาสตร์ความสุข

 

"มจร"ร่วมมือ"ม.พุทธภูฏาน"เปิดหลักสูตรศาสตร์แห่งความสุข นับเป็นประวัติศาสตร์ทางการศึกษาของประเทศทั้งสองเชื่อมสมานพุทธเถรวาทและวัชรยาน

 

 

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ตองกู ดอร์เดน ตาชิถาง ประเทศภูฏาน ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศภูฐาน คือ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ตองกู ตาชิถาง นำโดยพระซัมเทน ดอร์จี สังฆราชประเทศภูฏาน พระสาญเจ ดอร์จี  รองสมเด็จพระสังฆราช ประเทศภูฐาน กับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นพยานอย่างพร้อมเพรียง  ซึ่งนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ทางการศึกษาของประเทศทั้งสอง

 

 

พระมหาหรรษา กล่าวว่า  การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เกิดขึ้นมาจากการที่พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร ได้เดินทางมาเยือนประเทศภูฐาน ได้พบปะทั้งฝ่ายผู้นำพระสงฆ์และผู้นำทางการเมือง จึงทำให้พบว่า "การศึกษาด้านพระพุทธศาสนา" จะเป็นจุดแข็งสำคัญในการสร้างความร่วมมือซึ่งจะทำให้การศึกษาพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศมีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำจุดแข็งของพระพุทธศาสนาวัชรยาน มาเชื่อมสมานและแลกเปลี่ยนกับพระพุทธศาสนาเถรวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การดำเนินการดังกล่าว จึงสอดรับกับวิสัยทัศน์ในการสร้างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติของพระเดชพระคุณอธิการบดีที่ว่า "เราสร้างมหาจุฬาฯ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของชาวมหาจุฬาฯ แต่เราสร้างมหาจุฬาฯ เพื่อประโยชน์ของชาวโลก" ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้มหาวิทยาลัย ได้มอบทุน "พระพรหมบัณฑิต" แก่พระภิกษุชาวภูฐานที่เป็นนิสิตปริญญาโท และเอก จำนวน 3 ทุน ให้เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

 

 

พระสาญเจ ดอร์จี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ อยากจะเห็นพลังการร่วมมือระหว่างพระพุทธศาสนาเถรวาท และพระพุทธศาสนาวัชรยาน ในฐานะที่ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก และมหาจุฬาฯ ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเวทีด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ตองกู ตระหนักรู้ถึงบทบาทของมหาจุฬาฯ และพระพรหมบัณฑิตที่เห็นความสำคัญของการศึกษา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ตองกูจะได้นำศักยภาพ และความเชี่ยวชาญดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป" พระสาญเจ ดอร์จี รองสมเด็จพระสังฆราชได้กล่าวสรุปที่มาของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้" 

 

พระมหาหรรษา กล่าวเสริมว่า  ขณะที่โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล มัวเมากับวัตถุนิยม และบริโภคนิยมอย่างสุดโต่ง จนนำไปสู่สงครามและความขัดแย้งทั่วทั้งโลก คำถามที่กำลังท้าทายพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน คือ จะเข้าไปรักษา และดูแลสังคมโลกให้สามารถค้นพบความสุข และอยู่ร่วมกับกลุ่มคนต่างๆ ท่ามกลางความหลากหลายได้อย่างไร?!? การตอบคำถามเหล่านี้ จึงไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของศากยบุตรที่จะต้องจับมือ และผนึกกำลังเพื่อนำพลังแห่งความสุขไปสู่สังคมโลกต่อไป และนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้เป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้"

 

 

"งานแรกภายหลังการลงนามความร่วมมือ คือ การร่วมเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อนำร่อง (Pilot Project) ในขั้นแรกคือ หลักสูตรวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร สาขาศาสตร์แห่งความสุข (Arts of Happiness) ในฐานะที่ประเทศภูฐานได้ชื่อว่า "ดินแดนแห่งความสุข" (Land of Happiness) โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 2 เทอม คือ เทอมแรก 6 เดือน พัฒนาและฝึกอบรมที่เมืองไทย ในขณะที่เทอมสอง 6 เดือนหลัง ฝึกอบรมที่ประเทศภูฐาน นอกจากนี้แล้ว จะเป็นการแลกการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา คัมภีร์สำคัญ สิ่งแวดล้อมในการฝึกฝนและพัฒนาผู้เรียน การวิจัยร่วมระหว่างสองมหาวิทยาลัย" พระมหาหรรษากล่าวและว่า

 

ทั้งนี้ คณะสงฆ์ และนักวิชาการพระพุทธศาสตร์จากมหาจุฬาฯ จะเข้าร่วมประชุมนานาชาติ เรื่อง "พระพุทธศาสนาวัชรยาน" ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 27-31 มีนาคม 2561 ณ โมติฮาง เมืองหลวงทิมพู ซึ่งการจัดงานครั้ง จะมีพิธีเปิดโดยนายกรัฐมนตรีภูฐาน นายลอนเชน เดโช เทอริง ทอบเกย (H.E. Lyonchhen Dasho Tsherting Tobgay) โดยมีนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านวัชรยานจำนวน 21 ประเทศกว่า 150 รูป/คน เข้านำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และการปฏิบัติจริงจากทั่วโลก การร่วมประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่การออกแบบ และจัดการเรียนการสอนวิชาด้านวัชรยานให้มีประสิทธิผลที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติต่อไป

 

 

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/106455

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว บ้านเมือง

 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012