Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เปิดรับสมัครแล้ว!ป.ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ"มจร" หวังตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
Date05/05/2018   Counter : 3423 time

 



วันที่ 5 พ.ค.2561 ตามที่พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ระบุปัจจุบันมหาจุฬาฯเปิดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในฐานะอธิการบดีมหาจุฬาฯสนับสนุนให้เปิดสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานิสิตนั้น พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์ มจร เปิดเผยว่า  ขณะนี้สภามหาวิทยาลัย มจร ได้อนุมัติการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561 สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว




"หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ เป็นหลักสูตรประเภทวิชาการ ที่คณะครุศาสตร์พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก และตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศที่จะมุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และทิศทางของการพัฒนาเมืองสำคัญไปสู่ความเป็นเมืองอัจริยะ (Smart City) ในอนาคต ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านเทคโลโนยีสารสนเทศและเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนวลักษณ์ โดยเฉพาะข้อที่ 9  ซึ่งท่านอธิการบดีได้ขอปรับจากเดิมมาเป็น  มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม  ซึ่งจะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถที่จะนำเอาศาสตร์ทางเทคโนโลยีมาบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา" คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวและว่า

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงค์ ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย มัลติมีเดีย มีความเป็นมืออาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถบูรณาการเข้ากับหลักพุทธธรรม รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา และนำมาสนับสนุนการใช้งานอย่างเหมาะสมภายในองค์กร การบริการวิชาการ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยยังคงมีความเข้มข้นในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถการทำงานเป็นทีม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้   โดยได้ทำการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ไปจนถึงวันที่ 28 พ.ค.นี้ โดยสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวมชั้น 3 โซนซี สำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์ และสำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 

 

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/05/40.html

ขอขอบคุณ : เว็บไซต์ข่าว Siampongsnews


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012