Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
¢èÒÇÃѺÊÁѤúؤÅÒ¡Ã
¢èÒǨѴ«×éͨѴ¨éÒ§
¢èÒÇÃѺÊÁѤùÔÊÔµ
¢èÒÇ ÈÙ¹ÂìªèÇÂàËÅ×ÍáÅп×鹿ټÙé»ÃÐʺÀѹéÓ·èÇÁ
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
¾Ô¸ÕÃѺ¾ÃкѭªÒ ÊÁà´ç¨¾ÃÐÍÃÔÂǧÈÒ¤µ­Ò³ ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѧ¦ÃÒª Ê¡ÅÁËÒÊѧ¦»ÃÔ¹Ò¡ ·Ã§ÁÕ¾ÃкѭªÒáµè§µÑé§ ¾ÃÐÃÒª»ÃÔÂѵԡÇÕ,È.´Ã. ´ÓçµÓá˹è§Í¸Ô¡Òú´Õ
Date20/08/2018   Counter : 4122 time

¾Ô¸ÕÃѺ¾ÃкѭªÒ ÊÁà´ç¨¾ÃÐÍÃÔÂǧÈÒ¤µ­Ò³ ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѧ¦ÃÒª Ê¡ÅÁËÒÊѧ¦»ÃÔ¹Ò¡ ·Ã§ÁÕ¾ÃкѭªÒáµè§µÑé§ ¾ÃÐÃÒª»ÃÔÂѵԡÇÕ,È.´Ã. ´ÓçµÓá˹è§Í¸Ô¡Òú´Õ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ³ ËÍ»ÃЪØÁ ÁÇ¡.ôø ¾ÃÃÉÒ  

 ÇѹÈØ¡Ãì ·Õè ñ÷ ÊÔ§ËÒ¤Á ¾.È.òõöñ
¾Ô¸ÕÃѺ¾ÃкѭªÒ ÊÁà´ç¨¾ÃÐÍÃÔÂǧÈÒ¤µ­Ò³ ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊѧ¦ÃÒª Ê¡ÅÁËÒÊѧ¦»ÃÔ¹Ò¡ ·Ã§ÁÕ¾ÃкѭªÒáµè§µÑé§ ¾ÃÐÃÒª»ÃÔÂѵԡÇÕ,È.´Ã. ´ÓçµÓá˹è§Í¸Ô¡Òú´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ³ ËÍ»ÃЪØÁ ÁÇ¡.ôø ¾ÃÃÉÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ áÅоÃéÍÁ¡Ñ¹¹Õéä´éÁÕ¤ÓÊÑè§áµè§µÑé§ãËé
¾ÃÐÁËÒËÃÃÉÒ ¸ÁÚÁËÒâÊ, ÃÈ.´Ã. à»ç¹àŢҹءÒÃ͸ԡÒú´Õ´éÇ â´ÂÁÕ¾ÃоÃËÁºÑ³±Ôµ È.´Ã. ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁËÒà¶ÃÊÁÒ¤Á áÅÐʹյ͸ԡÒú´Õ à»ç¹»Ãиҹ㹾ԸÕÁͺ¾ÃкѭªÒ.

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 30 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 11 คน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนอยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และงานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 11 คน

ในภาพอาจจะมี 11 คน

ในภาพอาจจะมี 17 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 22 คน, คนที่ยิ้ม, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และงานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, งานแต่งงาน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, งานแต่งงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

 

¢Í¢Íº¤Ø³ : ÀÒ¾/¢èÒÇ ¡Í§Ê×èÍÊÒÃͧ¤ì¡Ã Á¨Ã


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    ¡Ó˹´¡Òà §Ò¹Çѹ¨Ó¹§¤ì ·Í§»ÃÐàÊÃÔ° ¤ÃÑ駷Õè ñ÷  
    ¡Ó˹´¡Òà ¾Ô¸Õ»ÃÐÊÒ·»ÃÔ­­Ò»ÃÐ¨Ó»Õ òõõò  
    “Á¨Ã áµè§µÑé§àŢҹءÒÃÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ”  
    ¾ÃкѭªÒáµè§µÑ駹Ò¡ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ  
    ÁËÒ¨ØÌÒÏ ¨Ñ´ÍºÃÁ¾Ñ²¹ÒàÂÒǪ¹ÇԶվط¸µé¹áºº ÃØè¹ ô  
    Á¨Ã ÊÑÁÁ¹ÒÇèÒ·Õè¾Ø·¸ÈÒʵÃìºÑ³±Ôµ ÍÍ¡»¯ÔºÑµÔÈÒʹ¡Ô¨·ÑèÇ»ÃÐà·È  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012