Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ม.สงฆ์สานพระราชปณิธานร่วมจัดศึกษาพุทธตอบโจทย์นานาชาติ
Date27/09/2018   Counter : 3571 time

  

 วันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ห้องสัมมาปัญญา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นต้น เข้าพบและแสดงมุทิตาธรรมแก่พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ให้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีต่อจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้อธิการบดี มมร และ มจร ได้ร่วมสนทนาธรรมและปรึกษาหารือแนวทางในการร่วมมือและผนึกกำลังกันพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งให้เป็นสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเพื่อตอบโจทย์ของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนนิสิต คณาจารย์ รวมถึงการวิจัย และจัดสัมมนาทางวิชาการทั้งในระดับระดับชาติและนานาชาติร่วมกัน แนวทางดังกล่าวจะเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ทรงสถาปนาให้มหามกุฏราชวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งจะสอดรับกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะพระโอรสของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงสถาปนาให้มหาจุฬาฯ เป็นแหล่งเรียนรู้พระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูงความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการนำมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมาลงนามความร่วมมือ เพื่อแสวงหาแนวทางในการร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ การวิจัย การปฏิบัติ การเผยแผ่ และนำพระพุทธศาสนาไปตอบโจทย์ของสังคมไทย และสังคมโลกในพุทธศตวรรษที่ 26 อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

.............


(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso) 

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/09/blog-post_913.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว Siampongsnews


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012