Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
จุดแข็ง!มหาจุฬาฯมหาวิทยาลัยต้นแบบคุณธรรม แหล่งส่งออกสู่เวทีโลก
Date08/10/2018   Counter : 3336 time

 

  

วันที่ 8 ต.ค.2561 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะวิทยากรที่มาให้ความรู้การประกันคุณภาพ สมศ. ให้แก่ มหาจุฬาฯ ได้เป็นตัวแทนของสังคมมองข้างนอกเข้ามาข้างใน (Outsite in) แล้วสะท้อนจุดแข็ง Streng ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ Identity แล้วจัดวางตำแหน่ง Positioning ให้มหาจุฬาฯ ว่า "เป็นมหาวิทยาลัยด้านคุณธรรม" พร้อมที่จะนำเสนอเครื่องมือสำหรับการสร้างคุณธรรมให้แก่ชีวิตและสังคม ที่จะทำหน้าที่ผลิตคุณธรรม วิจัยด้านคุณธรรม บริการวิชาการด้านคุณธรรม และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาที่มีฐานมาจากคุณธรรมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุมศึกษา 2561 ได้ย้ำเน้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พัฒนาตัวเองตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ให้สอดรับกับความเชี่ยวชาญ ศักยภาพ และอัตลักษณ์ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกันคุณภาพของ สมศ รอบต่อไป จึงเป็นการกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ หาตัวเองให้เจอ ประกาศตัวตนออกมา แล้ว สมศ จะประเมินตามทิศทางที่แต่ละแห่งได้ประกาศเป็นสัญญาประชาคม Social Contractยืนยันได้ว่า องค์กรใดที่นำระบบการประกันคุณภาพแบบ EdPEx มาใช้แล้ว จะทำให้ง่ายต่อการกำหนดอัตลักษณ์ จุดแข็ง และสมรรถนะหลัก Core Competency ในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาจุฬาฯ ได้จัดวางวิสัยทัศน์ตัวเองว่า มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก World University of Buddhism การวางสถานะแบบนี้ จะถูกผลักให้ไปอยู่ในกลุ่ม C1 อันหมายถึงการใช้เกณฑ์ สมศ ในระดับที่สูงสุดที่เน้นการมุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ต่างจาก C1 ที่เน้นนานาชาติ และ C3 ที่เน้นระดับชาติพระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า บัดนี้ สภาวิชาการ มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ได้มีมติให้ฝ่ายวิชาการได้ระดมทีมงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้อธิการบดีลงนามแต่งตั้ง เพื่อจักได้ผนึกกำลังกันค้นหาอัตลักษณ์ที่สะท้อนศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาจุฬาฯ  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่อไป ถึงกระนั้น มุมมองของ รศ.ดร.วิทยาข้างต้น ก็ไม่ต่างไปจากที่พระพุทธเจ้าเคยชี้เป้าเอาไว้เมื่อ 2600 กว่าปีที่ผ่านมาแล้ว ว่า อะไรคือจุดแข็ง อะไรคือหมุดหมาย อะไรคือความเชี่ยวชาญ และอะไรคือตัวตน และสถานะที่แท้จริง


...........

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso)

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/10/blog-post_12.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว siampongsnews

 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012