Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
“มจร จัดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ป.ตรี ทั่วประเทศ ถวายพระราชกุศล หวังเสริมวิชายอด จรณะเยี่ยมตามนวลักษณ์ 9 ประการ”
Date18/12/2018   Counter : 3803 time

 “มจร จัดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ป.ตรี ทั่วประเทศ ถวายพระราชกุศล หวังเสริมวิชายอด จรณะเยี่ยมตามนวลักษณ์ 9 ประการ”

 
วันนี้(17 ธ.ค.2561)เวลา 17.00 น.ที่อาคาร มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตระดับ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-28 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. รักษาการรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่กล่าวรายงานแทนพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และประธานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานว่า มหาจุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มี 4 พันธกิจ คือ (1)ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ (2)วิจัยและพัฒนา (3)ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม (4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และกิจกรรมพัฒนานิสิตในรูปแบบต่างๆ  มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานจึงได้กำหนดให้นิสิต มจร ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องเข้าฝึกภาคปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นเวลา 10 วันติดต่อกันตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 

(1) เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(2) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ และเป็นศาสนทายาทที่มีศักยภาพ
(3) เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถนำไปใช้และสอนให้คำแนะนำเบื้องต้นได้

ในการศึกษา 2561 นี้มีนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศทั้งสิ้น จำนวน 16,995 รูป/คน ซึ่งแยกปฏิบัติตามสถานที่ที่ส่วนงานนั้นๆกำหนด เฉพาะส่วนกลาง มีจำนวนนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,233 รูป/คน โดยแยกปฏิบัติตามคณะ ดังนี้

(1) คณะพุทธศาสตร์ เข้าฝึก ณ มจร วังน้อย อยุธยา
(2) คณะครุศาสตร์ เข้าฝึก ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
(3) คณะมนุษยศาสตร์ เข้าฝึก ณ พุทธมณฑล นครปฐม
(4) คณะสังคมศาสตร์ เข้าฝึก ณ มหาจุฬาอาศรม ปากช่อง นครราชสีมา

พระราชปริยัติกวี กล่าวเปิดงานและให้โอวาทมีสาระสำคัญว่า ...การศึกษาทฤษฎีหรือรู้วิชาการอย่างเดียวอาจเป็นอันตรายและเป็นยาพิษได้ เพราะทำให้การใช้ชีวิตตามโลกธรรมของเรามีปัญหา การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของทุกท่าน นอกจากจะได้บำเพ็ญบารมีเป็นประโยชน์ส่วนตนแล้วยังได้น้อมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งก็ยังได้ชื่อว่ายังธุระของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทั้ง 2 ไม่ว่าคันถธุระ คือ การศึกษาคำสอนของพระศาสดา และวิปัสสนาธุระ คือ การศึกษาพัฒนาใจโดยการนำคำสอนของพระศาสดามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเรา การที่ทุกท่านได้มีโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในช่วงนี้ จึงได้ทำธุระทั้งสองในพระศาสนา ได้ทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมา และเตรียมสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตในช่วงปีใหม่ ขออนุโมทนาทุกฝ่ายที่มีส่วนรวมในโครงการครั้งนี้...

หลังจากนั้น ได้มีการมอบตัวเป็นศิษย์และขึ้นกรรมฐาน โดย พระราชสิทธิมุนี,วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร ได้เป็นประธานรับมอบ ขึ้นกรรมฐาน และให้โอวาทว่าปีนี้สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านพระวิปัสสนายมีการจัดอบรมสัมมนาชี้แจง รับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางการสอนและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพระวิปัสสนาจารย์มาโดยลำดับ นอกจากนั้นยังเสริมผู้ช่วยวิปัสสนา และจิตอาสาช่วยพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์หลายท่านจบ มจร หลักสูตรปริญญาโทซึ่งผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 30 วัน ปริญญาเอกผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 45 วัน  แต่ยังมาศึกษาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาเพิ่มเติม และผ่านการเข้ากัมมัฏฐาน 3 เดือน จึงถือว่ามีประสบการณ์ตรงรู้อัธยาศัยนิสิตของ มจร เป็นอย่างดี เป็นกำลังสำคัญมาช่วยดูแลการปฏิบัติของนิสิตคฤหัสถ์ครั้งนี้ด้วย
   
ขอบคุณ:ภาพข่าว =MCU TV
 
 
 
 
 
 
 

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012