Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ยูเนสโกห่วงวัฒนธรรมพุทธสูญหาย
Date22/11/2007   Counter : 14397 time
จากการประชุมโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในพุทธสถาน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) วิทยาเขตวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรมเสื่อมสลาย รวมถึงเรื่องของพุทธศิลป์ โดยเฉพาะพระพุทธรูปเก่าแก่ในหลายประเทศได้ถูกทำลายลงไปอย่างน่าเสียดาย โดยที่ยังไม่มีวิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลใด ๆ เลย จึงอยากให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ดร.ริชาร์ด เองเกิลอาร์ด ที่ปรึกษาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กล่าวว่า ยูเนสโกมีความเป็นห่วงมรดกทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาจึงได้ทำโครงการอนุรักษ์มาแล้ว 8 ปี โดยระยะแรกเริ่มที่ประเทศลาว ได้มีการรื้อฟื้นการหล่อพระพุทธรูปสัมฤทธิ์แบบโบราณ และต่อไปจะขยายโครงการไปสู่ประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย กัมพูชา ศรีลังกา เนปาล เป็นต้น “ต้องยอมรับว่าการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าในประเทศใด ๆ ก็ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดการเสื่อมโทรม ดังนั้นจึงอยากให้แต่ละประเทศสนใจอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้มากขึ้น เพราะการที่โลกจะคงอยู่ได้นั้น แต่ละประเทศจะต้องมีวัฒนธรรมของตัวเองที่เข้มแข็ง” ดร.ริชาร์ด กล่าว พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. กล่าวว่า ยูเนสโกได้ขอความร่วมมือมายัง มจร.ให้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับเรื่องพุทธศิลป์โดยเฉพาะ โดยต้องการให้ มจร. เป็นศูนย์กลางในการศึกษาสำหรับพระสงฆ์จากทั่วโลก โดยทางยูเนสโกจะให้การสนับสนุนด้านบุคลากรที่จะมาสอน ซึ่งขณะนี้ได้มีการยกร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น.


Reference Site
  Web Link : http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=146768&NewsType=1&Template=1
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012