Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
กำหนดวันประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๑
Date16/02/2008   Counter : 15903 time
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดวันประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๑ ตามกำหนดการดังนี้ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เช้า-บ่าย สัมมนาทางวิชาการ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซ้อมรับปริญญา แบ่งเป็น ๒ ภาค (เช้า-บ่าย) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ พิธีประสาทปริญญา (แบ่งเป็น ๒ ภาค (เช้า-บ่าย) ข้อปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร ดังนี้ ๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับปริญญาต้องลงทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร ในวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ กองทะเบียนและวัดผล อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ให้ลงทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ค่าลงทะเบียนเข้ารับปริญญา ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) ไม่เข้ารับปริญญา ๖๐๐ บาท ๒. ให้รายงานตัวยืนยันการเข้ารับปริญญาในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓. ผู้ที่จะเข้ารับปริญญา จะต้องเข้าซ้อมรับปริญญาในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ที่ไม่เข้าฝึกซ้อมจะไม่มีสิทธิ์เข้าปริญญาบัตร ๔. การแต่งกายคณาจารย์ที่เข้าร่วมภายในห้องประชุมสวมชุดครุย, พุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต ที่เป็นพระภิกษุห่มดองสีเหลือง, ฆราวาสชุดครุย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ ถนนมหาราช แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒ ๒๒๑-๘๘๙๑

source : Registrar and Evalution Devision
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012