Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
Date04/02/2008   Counter : 11311 time
วันนี้ (๔ ก.พ.๕๑) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปีงปม.๕๑ (ครั้งที่ ๒) โดยมีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกันเป็นจำนวนมาก ช่วงเช้าเป็นการเปิดการประชุมโดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ต่อจากนั้นก็แนะนำวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ,ศ.บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ,รศ.ดร.ภานุวัฒน์ สุริยฉัตร ,ผศ.บุญมี แท่นแก้ว ,ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ ,อ.สนิท ไชยวงศ์คต,ดร.ประมูล สาระพันธ์,อ.พรทิพย์ รัตนวิชัย เมื่อนักวิจัยได้นำเสนอโครงการวิจัยต่อที่ประชุมแล้ว ก็ได้ปรับปรุงโครงการวิจัยของตน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยวันนี้มีนักวิจัยที่ได้นำเสนอและได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการวิจัยแล้วจำนวน ๒๐ โครงการ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงาการวิจัยของแต่ละท่าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้การวิพากษ์วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้นักวิจัยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประชุมยังมีไปจนถึงวันที่ ๘ ก.พ.๕๑

source : Buddhist Research Institute
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012