Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๑
Date08/05/2008   Counter : 10529 time
วันนี้ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๑” โดยรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๑” ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สรุปได้ดังนี้ ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจในการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ และจัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชาขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของศาสนาพุทธ และถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างแท้จริง ๒) เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการอำนวยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานราชการและองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพระมหาเถระหลายรูปเป็นกรรมการที่ปรึกษา การจัดงานเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ การจัดงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จะมีการประชุมผู้นำชาวพุทธกว่า ๓๐ ประเทศ ณ หอประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จะมีพิธีปฎิบัติบูชา ธรรมยาตรา และเจริญพระพุทธมนต์ ของพระสงฆ์กว่า ๕,๐๐๐ รูป และพุทธศาสนิกชน ๖,๐๐๐ คน กิจกรรมที่สำคัญคือ การเวียนเทียนครั้งยิ่งใหญ่ของผู้นำชาวพุทธนานาชาติ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน รอบองค์พระประธานพุทธมณฑล และมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แหล่งข่าว ข่าวทำเนียบ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ชมประมวลภาพงานแถลงข่าว http://media.thaigov.go.th/pageconfig/album1/index.asp?directory=&aid=2845 ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012