Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระธรรมโกศาจารย์ ร่วมงานโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ"
Date22/06/2008   Counter : 11965 time
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ หน้าข่าวสังคม-สตรี ได้เสนอข่าวโครงการปฏิบัติธรรมนำสมัย "เรายกวัดมหาไว้ที่เซเว่นฯ" ซึ่งมีคุณก่อศักดิ์ ชัยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ ในโอกาสนี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้แนวคิดในการบริหารเชิงพุทธให้ประสบความสำเร็จว่า ผู้บริหารที่ดีต้องมีทั้งปัญญา สายตากว้างไกล มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักเลือกใช้หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ส่วนการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานให้ยึดหลัก “ธรรมานุธรรมะปฏิบัติ” คือเลือกใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สอดคล้องและถูกต้องกับปัญหาที่เผชิญอยู่ “อิทธิบาท 4” คือใช้คุณธรรมนำทางสู่ความสำเร็จที่ตนประสงค์ ต้องมีความพอใจ มีความเพียร มีสมาธิ จึงจะทำให้เกิดปัญญา และหัวใจของการบริหารเชิงพุทธที่สำคัญสุดคือ “พรหมวิหาร 4” ต้องมีทั้งเมตตา กรุณา ให้ความช่วยเหลือ สั่งสอนผู้น้อยให้เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง มีมุทิตา ปล่อยให้เขาเติบโตโดยไม่เข้าไปแทรกแซง และอุเบกขา รู้จักความพอดี ปล่อยวาง ฝึกจิตให้พอเพียงในสิ่งที่มีที่เป็น นี่คือหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตและบริหารงานได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทุกเที่ยงวันศุกร์ ที่ชั้น ๑๑ ตึกซีพี ทาวเวอร์ หรือติดตามได้ทางรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์” ทุกวันอาทิตย์ ๐๗.๐๕ น. ณ ช่องทรู วิชั่นส์ ทีเอ็นเอ็น ๒๔ (UBC7). สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น โทร. ๐๒-๖๗๗-๑๙๒๑1 แหล่งข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012