Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พุทธบริษัทชาวอุทัยธานี เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศลฯ
Date13/02/2009   Counter : 11970 time
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๑๒๐ รูป เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดสุวรรณบรรพต ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยมีสังฆาธิการในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัด,รองเจ้าคณะจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะที่เกื้อกูลกันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย กิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังธรรมบรรยายจากวิปัสสนาจารย์ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ทุกวัน โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำปานะได้ที่ เจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดของขุนชาติ โทร 056-531-296, 087-207-2423 หรือ 089-203-3975 หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ ตั้งอยู่ ณ วัดหนองขุนชาติ ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เริ่มเปิดสอนครั้งแรก หลักสูตรประกาศนียบัตร การ บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปปส.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ มีพระสังฆาธิการเข้าศึกษารุ่นแรก จำนวน ๕๖ รูป และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการเชิงพุทธ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ มีพระสังฆาธิการเข้าศึกษารุ่นแรก จำนวน ๕๔ รูป ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นี้ หน่วยวิทยบริการ วัดหนองขุนชาติ ได้กำหนดเปิดปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิชาเอกบริหารรัฐกิจ) สำหรับพระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์ เปิดรับสมัครขายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๕๒ และเปิดสอนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ติดต่อสอบถามและสมัครด้วยตนเอง ที่ มจร วัดหนองขุนชาติ โทร 056-531-296, 087-207-2423 หรือ 089-203-3975 หรือที่เว็บไซต์ www.mcu.ac.th ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


Attach
File : News_uthai2552.pdf
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012