Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประทานสาส์นในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 มอบอธิการบดี มจร อ่านสาส์นในที่ประชุม
Date31/03/2009   Counter : 11739 time
จีน: 28 มีนาคม 2552; สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานสาส์นในการประชุมพุทธศาสนาโลกครั้งที่ 2 โดยมอบหมายให้ พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อ่านสาส์นดังกล่าว ใจความว่า "ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ส่งสาส์นเกี่ยวกับการประชุมชาวพุทธโลก ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองอู๋ซี่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ถึง วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ พระพุทธเจ้า ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เพื่อประโยชน์และความสุขของสรรพสัตว์ ทรงประสงค์ให้ชาวโลก หลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยมรรควิถีแห่งความเมตตา และความกรุณา พระองค์ ได้ทรงชี้แนะแนวทางให้บรรลุถึงหนทางนี้ โดยต้องใช้ความเพียรพยายาม สมดังพุทธภาษิตที่มาในพระธรรมบท ว่า ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน มารพนฺธนา ซึ่งแปลว่า ท่านทั้งหลายพึงทำความเพียรพยายามเอง เพราะว่า พระคถาคต เป็นเพียงผู้ชี้บอก ผู้ปฏิบัติตาม หมั่นเพ่งพินิจ ย่อมหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารได้ ในโลกทุกวันนี้ มีปัญหามากมาย ซึ่งต้องการให้แก้ไขแบบสันติวิธี โลกเราเผชิญกับความทุกข์ยาก และความวุ่นวายต่าง ๆ และไม่มีหนทางใด ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดีกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ การเจริญพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทตา อุเบกขา เป็นเครื่องมือ ที่มีประโยชน์มาก ในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ความวุ่นวาย และความไม่ยุติธรรมในสังคมได้ ในโอกาสนี้ ขอให้เราหมั่นระลึกถึงพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระองค์ และให้เราพร้อมใจกันทำให้โลกเรานี้ มีความเจริญรุ่งเรือง และเกิดสันติสุขขึ้น โดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระองค์ การประชุมชาวพุทธโลก ครั้งที่ ๒ นี้ มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสันติภาพ เอกภาพ ความสามัคคี ความร่วมมือกัน และภราดรภาพ ซึ่งมีรากฐานมาจากการที่ชาวพุทธต่างลัทธิ และต่างภาษา เข้าร่วมประชุมกันในประเทศจีน เป็นครั้งแรก ในนามของคณะสงฆ์ไทย ข้าพเจ้าขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ และให้ความร่วมมือสำหรับความคิดริเริ่มเช่นนี้ พร้อมกันนี้ ขอส่งความปรารถนาดี ให้การประชุมครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ขอสันติภาพจงเกิดมีในโลก และขอพรแห่งพระรัตนตรัย จงมีแก่ท่านทั้งหลาย" นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากที่ประชุมให้เป็นผู้ดำเนินรายการสัมมนาในภาคเช้าโดยมีการกล่าวสุนทรพจน์และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญตบะในพุทธศาสนา การศึกษาพุทธศาสนา วัฒนธรรมดนตรีทางพุทธศาสนา พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาระหว่างประเทศเป็นต้น การประชุมครั้งนี้จะจัดเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างนี้ยังจะจัดนิทรรศการโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาจีน นิทรรศการภาพถ่ายทางพุทธศาสนาจีน และนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบทางพุทธศาสนาจีนเป็นต้น สำหรับ ประเด็นของการประชุมครั้งนี้คือ โลกกลมกลืน พรหมลิขิตอยู่ร่วมกัน จัดขึ้นโดยสมาคมพุทธศาสนาจีน สมาคมแสงพุทธธรรมสากลของไต้หวัน สหพันธ์พุทธศาสนาฮ่องกง และสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศาสนาจีน พระมหาเถระ นักวิชาการด้านพุทธศาสนาผู้มีชื่อเสียง รัฐบุรุษ และบุคคลในวงการต่างๆ กว่า 1,700 คนจาก 46 ประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน นิกายทิเบต และนิกายเถรวาทได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ สมหมาย สุภาษิต/รายงานจาก เมืองอู๋ซี่ มณฑลจือเจียง ประเทศจีน


Reference Site
  Web Link : http://thai.cri.cn/1/2009/03/15/Zt21s145816.htm
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012