Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร. จัดอบรมเสริมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตภาคใต้ สนองงาน ๓D รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
Date04/06/2009   Counter : 12355 time
เมื่อวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ จัดหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระสอนศีลธรรม จำนวน ๓๕๐ รูป เข้าร่วมอบรม ในการนี้ได้รับความพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนไตรี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรม กล่าวต้อนรับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และนายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดงาน หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย "การเขียนแผนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรประกอบด้วย นายเกียรศักดิ์ สังข์ชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต ๑ นายสมบูรณ์ เย็นจิตร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลกรณ์ นายวีระศักดิ์ เลิกสมสันติ์ นักวิชาการศึกษา ระดับ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญธิดา ชนะสงคราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านรามแก้ว นครศรีธรรมราช ครูบุญแก้ว นาคพันธุ์ ครูโรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา อุบลราชธานี อาจารย์จินดา น้าเจริญ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บาทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ" โดยพระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ศิลปะการประยุกต์จิตวิทยาและเทคนิควิธีเพื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยพระมหาวิชาญ สุวิชาโน หัวหน้าส่วนธรรมนิเทศ มจร. การผลิตสื่อเพื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และหัวข้อสุดท้าย แนวปฏิบัติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในโอกาสนี้ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๖ ได้เปิดเผยว่า "ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักเรียนสมัครสอบธรรมศึกษา จำนวนมาก ผู้สอบผ่านและไม่ผ่านพอๆ กัน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนในห้องเรียน จึงขอให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้เสริมการเรียนการสอนหลักสูตรธรรมศึกษา เพื่อสนองงานการศึกษาสงฆ์ด้วย" และในวันที่ ๔ พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๖ เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมราม เป็นประธานมอบวุฒิบัตร การเสริมสร้างศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ ทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมความรู้ใหม่ สร้างขวัญกำลังใจ และเครือข่ายพระสอนศีลธรรมให้เข้มแข็ง สามารถสนองงานมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ และรัฐบาลได้อย่างทั่วถึง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.krupra.net ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานจากนครศรีธรรมราช


Reference Site
  Web Link : www.krupra.net
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012