Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พบหลวงปู่รัตตัญญู อายุ ๘๗ ปี เรียน มจร. ใกล้จบปริญญาตรี
Date04/06/2009   Counter : 10472 time
เมื่อวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ พระมหาศรีทนต์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกลาง เปิดเผยว่า "ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงเปิดรับสมัครคัดเลือกพระนิสิตเข้าศึกษาต่อไประดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านเครือข่ายได้เดินทางไปติดตามงานการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ได้ใช้เครือข่ายอินเตอร์คุ้มค่างบประมาณและประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตนได้ส่งนายเกษม แสงนนท์ หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา นายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เดินทางไปติดตามงานวิทยาเขตหนองคาย และห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดโสธรวรวิหาร ส่วนตนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อสนองงานนโยบายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่กำกับดูส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย ที่เน้นให้ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา เพื่อช่วงทางการค้นคว้าข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วย" ในการตรวจเยี่ยมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ที่ตั้งแห่งใหม่ ซึ่งตรงกับวันที่พระนิสิตพระสังฆาธิการกำลังศึกษาในห้องเรียนตามปกติ พบว่า "พระนิสิตพระสังฆาธิการร้อยละ ๘๐ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notbook) เป็นของส่วนตัว ใช้อินเตอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูลแทนการใช้ห้องสมุด เช่นการทำการบ้านส่งอาจารย์ นอกจากนี้ยังค้นข้อมูลประกอบการเทศนาธรรม การบรรยายธรรม และคณาจารย์ยังใช้เพาเวอร์ไฟ้ท์ประกอบการสอนอีกด้วย พระนิสิตพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล นอกจากนี้ยังมีอดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยด้วย และมีพระสังฆาธิการที่สำเร็จหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปปส.) คือ พระครูถาวรสังฆโสภณ อายุ ๘๗ ปี เจ้าอาวาสวัดประตูเขียน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ ๓ อีก ๒ ปีก็จะรับปริญญาตรี พระนิสิตในห้องเปิดเผยว่า "พระครูถาวรสังฆโสภณ เป็นพระเถระที่รักการศึกษา อายุ ๘๗ ปี เรียนที่ มจร.มา ๔-๕ ปีแล้ว หลังจบหลักสูตร ปปส.ก็เรียนต่อปริญญาตรี สุขภาพแข็งแรง ความจำดี ตื่นตีสี่ทุกวัน ชอบเดินจงกรม ออกกำลังกาย ดื่มแต่น้ำอุ่น ชอบอ่านหนังสือ อารมณ์ดี อ่อนน้อม มีวัตรปฏิบัติน่าเลื่อมใสศรัทธา เป็นตัวอย่างในวงการศึกษาสงฆ์ต่อไป " พระครูถาวรสังฆโสภณให้สัมภาษณ์ว่า "ที่มาเรียนที่นี้ ไม่ได้คิดว่าจะเอาปริญญาบัตร อยากเรียนเอาความรู้จากครูบาอาจารย์ ได้พบเพื่อนๆ และตั้งใจว่า หากสุขภาพและปัจจัยอำนวยก็จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่อ" ถามว่า "หลวงปู่อายุ ๘๗ แล้ว ส่งรายงานหรือเปล่า" หลวงปู่ตอบว่า "พิมพ์เองบ้าง เขียนเองบ้าง ที่ผ่านมาส่งรายงานตลอดตรงตามกำหนด และเข้าเรียนในห้องเรียนตลอด ไม่เคยขาดเรียน" ส่วนการปฏิบัติซึ่งเป็นกิจกรรมที่พระนิสิตต้องเข้าปฏิบัติเป็นเวลา ๑๐ วัน หลวงปู่ก็ปฏิบัติเหมือนพระนิสิตทั่วไป ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานจากนครศรีธรรมราช

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012