Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ตั้งพระวุฒิ ป.ตรีเผยแผ่พุทธศาสนา
Date06/06/2009   Counter : 11548 time
นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และควรรู้ว่าจะต้องใช้ธรรมะข้อใดไปสอนประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธา.. จากการประชุมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมีพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาว่า พระบัณฑิตเผยแผ่ฯ นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และควรรู้ว่าจะต้องใช้ธรรมะข้อใดไปสอนประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธา ขณะเดียวกัน ก็ต้องสอนในเรื่องที่ประชาชนไม่รู้ด้วย ซึ่งในเรื่องวิชาการนั้นต้องยอมรับว่าพุทธศาสนิกชนบางคนศึกษาหลักธรรมในพระไตรปิฎกมากกว่าพระสงฆ์บางรูปเสียอีก แต่สิ่งที่พุทธศาสนิกชนยังไม่รู้คือเรื่องการกรรมฐาน สมาธิ ปฏิบัติธรรม ดังนั้นจึงควรที่จะเน้นสอนในเรื่องเหล่านี้ให้มาก นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธ-ศาสนาแห่งชาติ (พศ.) บรรยายพิเศษ "นโยบายส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" ว่า คุณสมบัติพระบัณฑิตเผยแผ่ฯ ต้องจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก ม.สงฆ์ หรือจบเปรียญธรรม 9 ประโยค หรือหากไม่ได้จบการศึกษาจาก ม.สงฆ์ ก็จะต้องมีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป รวมทั้งจะต้องเป็นพระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม น่าเลื่อมใส และยึดมั่นในพระธรรมวินัย มีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่อบรม บรรยาย สั่งสอน และเทศนาธรรมได้ มีพรรษา 5 ขึ้นไป หรือหากมีพรรษาไม่ถึง 5 ต้องได้รับการรับรองจากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับเจ้าคณะอำเภอขึ้นไป ตลอดจนเป็นพระที่มีอุดมการณ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง และต้องเป็นพระภิกษุที่สังกัดวัดในจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ ทั้งนี้ พระที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระบัณฑิตเผยแผ่ฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 9 เดือนต่อปี และจะได้รับงบประมาณอุดหนุนรูปละ 6,000 บาทต่อปี ซึ่งขณะนี้แต่ละจังหวัดได้แต่งตั้งพระบัณฑิตเผยแผ่ฯ ครบทุกจังหวัดแล้ว มีทั้งหมด 400 รูปทั่วประเทศ. แหล่งข่าว http://www.thairath.co.th/content/edu/11041 ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.


Reference Site
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/11041
source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012