Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
พระธรรมทูตทั่วโลกกว่า 200 รูป ร่วมสัมมนาหารือแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน
Date07/06/2009   Counter : 9921 time
วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา : เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ได้จัดสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก อินเดีย อังกฤษ นอรเวย์ นิวซีแลนด์ มาร่วมประชุมสัมมนา และร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 84 ปี พระวิเทศธรรมรังษี หรือหลวงตาชี ทั้งนี้เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน รับฟังความเห็นและหาแนวทางในการพัฒนางาน องค์กร และกิจการพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ถึงระดับนานาชาติ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอวาสวัดยานนาวา เป็นประธาน และเพื่อร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่ พระวิเทศธรรมรังษี ในโอกาสบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ 84 ปี พระพรหมวชิรญาณ กล่าวว่า "บทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตแห่งคณะสงฆ์ไทย คือการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสันติสุขแก่มหาชน ตามอุดมการณ์หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้เป็นที่ตั้ง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา การที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลโดยชอบนั้น จึงต้องปฏิบัติให้ถูกกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศที่จาริกไปปฏิบัติด้วย และให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า สอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทยด้วย" "การปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆ หากมีองค์กรของคณะสงฆ์ดูแลและได้รับการอุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากสาธุชน ก็จะทำให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี ถึงจะมีอุปสรรคบ้างก็สามารถช่วยกันแก้ไข พัฒนาไปได้ อย่างกรณีสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างวัดและพระสงฆ์ไทย เพื่อปฏิบัติศาสนกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและพระธรรมวินัย ให้สอดคล้องเป็นแบบฉบับอันหนึ่งอันเดียวกันในสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรประชุมสงฆ์ มิใช่องค์กรปกครองหรือบริหารคณะสงฆ์ ซึ่งพระเถระชุดก่อตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ ก็มี ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวรมุนี แล้วก็มีผม พระพรหมวชิรญาณ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุธีรัตนาภรณ์ มีท่านเจ้าคุณพระราชรัตนเมธี ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีสมโพธิ และท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมรังษี หรือหลวงตาชี ขณะยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท และอีกรูปหนึ่ง ซึ่งลาสิกขาไปแล้ว ยังรักวัดรักพระพุทธศาสนาอยู่ จึงกลับเข้ามาบวชใหม่อีก คือ พระมหาโสบิน โสปาโก ก็มีคณะกรรมการสมัชชาฯ ช่วยกันทำงานส่งต่อกันมาถึงปัจจุบันมีพระเทพกิตติโสภณ เป็นประธานสมัชชาฯ ก็มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น มีพระรุ่นใหม่ๆ มาร่วมทำงานมากขึ้น " พระพรหมวชิรญาณกล่าวเพิ่มเติม ด้านพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า "การพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตจะต้องระดมสมอง โดยจัดทำแผนให้ชัดเจนให้สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้อีกทั้งจะต้องทำให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฏเกณฑ์หรือกฏหมาย ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสมัชาสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ว่าส่วนงานใดจะรับผิดชอบด้านใด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยินดีที่จะรับดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งที่ผ่านก็ดำเนินการจัดอบรมพระธรรมทูตมาแล้ว จึงคาดหวังว่าจากนี้ต่อไป พระธรรมทูตจะมีองค์กรดำเนินการรับผิดชอบที่เข้มแข็งและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป" ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า "ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนงานด้านพระธรรมทูตตลอดมาและพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณให้เท่าที่ได้รับจัดสรรมาจากรัฐบาล แต่ก็น่าเป็นห่วงเนื่อจากที่ผ่านมานั้น งานด้านพระธรรมทูตยังไม่มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้ดังที่พระธรรมโกศาจารย์ได้กล่าวในเบื้องต้น ผลจากการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายให้งานด้านพระธรรมทูตมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะได้นำผลของการประชุมครั้งนี้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป" สมหมาย สุภาษิต รายงานจากกรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012