Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดีมจรเชิดชู “พระราชินี” ต้นแบบสตรีไทยย้ำให้มีกฎหมายรับรองหญิงไทยที่บวชเป็นแม่ชี
Date11/08/2009   Counter : 9574 time
มจร.วังน้อย เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9,Ph.D.) ศาสตราจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของสตรีที่มีต่อพระพุทธศาสนา” ในงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันสตรีไทย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสตรีไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นต้นแบบสตรีไทยในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังทรงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย เช่น มีความอ่อนโอน และทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นต้น ในสมัยพุทธกาล มีนางวิสาขาซึ่งเป็นยอดทายิกาที่สังคมไทยรู้จักเป็นอย่างดี และมีอุบลวรรณเถรี เป็นเอกทัคคะในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันสตรีไทยนิยมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถือว่าเป็นแรงสำคัญในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ได้กล่าวย้ำให้สตรี ได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสตรี ใน 4 ด้าน คือ 1. การศึกษา ต้องเพิ่มโอกาสการศึกษาในผู้หญิง ผู้หญิงสามารถจัดการศึกษา โดยมจร.ได้เปิดหลักสูตรสาวิกาสิกขาลัยขึ้นที่เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานศึกษาของผู้หญิงไทย 2. มีระบบการศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงไทย 3. จัดองค์การบริการการปกครอง สำหรับผู้หญิงไทย 4. มีกฎหมายรับรองหญิงไทยที่บวชในพระพุทธศาสนา เช่น แม่ชี ควรให้มีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้อง ด้านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. กล่าวว่า งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันสตรีไทยที่จัดขึ้นนี้ เป็นโครงการของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายให้สตรีไทยทุกคนได้เอาใจใส่ในหน้าที่ คำนึงถึงภาระและความสำคัญของการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย สมดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ 4 ประการ คือ 1.สตรีไทยพึงทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ 2.สตรีไทยพึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี 3.พึงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทย 4.พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น พระมหาหรรษา กล่าวอีกว่า ทางสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสตรีฯ ได้เห็นว่าหลักสัมมาปฏิบัติของพระพุทธศาสนาสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ที่จะสร้างความพอดี ก่อให้เกิดความสุขสงบในสังคมได้ จึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแจ่มชัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีในองค์กรต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัว สังคม และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในที่สุด

source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012