Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดสัมมาพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์ ๒๑-๒๓ เมษายน
Date19/04/2010   Counter : 10236 time

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัยพัฒนา  การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม รวมไปถึงการทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สอดรับกับปณิธานในการเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชีพชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่ทำหน้าที่ในการให้การบริการด้านการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
  กองวิชาการ  สำนักงานอธิการบดี  วิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสายอาจารย์ ให้สามารถสอนนิสิต ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีนิสิตเป็นศูนย์กลาง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยขยายขอบข่ายของการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างไกล ทัดเทียมความก้าวหน้าด้านต่างๆ ในโลกปัจจุบัน  ตลอดจนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้น อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามพันธกิจในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันที่ ๕ – ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” แก่คณาจารย์ในภาคเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  โดยมีวิทยาเขตเชียงใหม่รับผิดชอบดำเนินการ และให้ความรู้ โดย คณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ  ผศ.เสาวนิตย์  เจริญชัย   ผศ.พงษ์ศักดิ์  แป้นแก้ว และผศ.ดร.เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์
 ในวันที่  ๒๑  -  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๓  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” แก่คณาจารย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมระเบียบรัตน์-เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ชั้น ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี   สมเด็จพระพุฒาจรย์  วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  โดยมีวิทยาเขตขอนแก่นรับผิดชอบดำเนินการ
  ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยผ่านโครงงาน  (Project Based Learning) แก่คณาจารย์ภาคกลางและภาคใต้ ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีกองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีรับผิดชอบดำเนินการ และมีผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม และคณะ เป็นวิทยากร
  ติดต่อสอบรายละเอียดได้ที่ กองวิชาการ ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๒ ในวัน เวลา ทำการของมหาวิทยาลัย


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012