Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
คณะสงฆ์หนใต้หนุนยกหน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยาลัยสงฆ์ใต้
Date23/04/2010   Counter : 9599 time

                 เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ : พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมหน่วยวิทยบริการ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘ ประธานหน่วยวิทยบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต นักศึกษา และพระสังฆาธิการ ร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้พระธรรมโกศาจารย์ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง หน่วยวิทยบริการกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอีกด้วย โดยคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ได้มอบหมาย ผศ.เฉลียว รอดเขียว หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา เป็นผู้แทนเข้าประชุมด้วย

                  พระเทพวีราภณ์ เจ้าคณะภาค ๑๘ และประธานบริหารหน่วยวิทยบริการ กล่าวว่า "คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ได้ปรึกษาหารือเพื่อยกระดับหน่วยวิทยบริการ วัดหงษ์ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา เป็นวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดสงขลา โดยเบื้องต้นพระครูวีระเขมคุณ (พระอาจารย์กล่อม) วัดปลักคล้า ต.โคกม่วง จ.สงขลา ได้จัดหาสถานที่เพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์บนพื้นที่กว่า ๑๒ ไร้ ซึ่งจะต้องหารือคณะสงฆ์หนใต้และศึกษากฏระเบียบต่างๆ ก่อนจะดำเนินการต่อไป"

                  พระครูศรีรัตนวิมล รองประธานหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า "มจร วัดหงษ์ประดิษฐานราม เกิดขึ้นจากการอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง โดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์หนใต้ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราชการ ๒๕๔๘ โดยเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาศาสนา มีนิสิตรุ่นแรก จำนวน ๑๒ รูป จะเข้ารับปริญญาบัตรในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้ เมื่อปีพุทธศักราชการ ๒๕๔๙ ได้เปิดหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปปส) มีพระสังฆาธิการสำเร็จการศึกษาแล้ว ๑๑๐ รูป เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (สำหรับฆราวาส) เข้าศึกษาอีกด้วย และในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้เป็ดสาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และฆราวาส ได้ศึกษาอย่างทั่วถึง โดยได้รับการอุปถัมภ์และความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาและประชาชนทั่วไป ได้รับบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากวัดหงษ์ประดิษฐาราม,วัดเทพชุมนุม โดยพระครูสุเทพธรรมนุรักษ์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปี ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลนครหาดใหญ่ และประชาชนทั่วไป โดยได้พัฒนาบุคลากรสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถสูงอีกด้วย"

                  ในโอกาสนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ ณ วัดปลักคล้าอีกด้วย

                  วัดปลักคล้า ตั้งอยู่ในบริเวณวัดปลักคล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ติดสนามบินหาดใหญ่ เป็นวัดที่มีความสวยงาม มีพระประธานองค์ใหญ่สวยงาม เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านทั่วไป รวมถึงต่างประเทศด้วย เป็นสถานที่สงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนจิตใจ ปัจจุบันมีพระครูวีระเขมคุณ เป็นเจ้าอาวาส 

                   ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012