Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สมเด็จวัดปากน้ำยกย่องผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครสวรรค์มีผลงานโดดเด่นสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา
Date27/08/2010   Counter : 11215 time

          พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙)คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, ประธานคณะพระธรรมจาริก, แม่กองบาลีสนามหลวง, รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑, ประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร ป.ธ.๙,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่าน โดยมีคณะพระสังฆาธิการ อาทิ พระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ จังหวัดตรัง,พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๗,พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๖ และแม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วยพระภิกษุ-สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมงานพิธีฉลองกว่า ๑,๐๐๐ คน มีนาย กวี  กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

          เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ประทานสมโมทนียกถาใจความว่า "พระมหาเถระ พระสังฆาธิการ ต่างมาที่นี้เพื่อชื่นชมบารมีของเรพเพทปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร) ชื่นชมความสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนา เป็นนักเสีลสะ มีผลงานโดดเด่น สร้างพุทธอุทยาน เป็นที่รู้จักกันทั่วสังฆมณฑลทั้งในและต่างประเทศ สร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยอาคารสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด, อาคารเรียน,หอสวดมนต์ มีความสวยงาม เหมือนกับเนตรมิต สร้างที่รกร่างว่างเปล่าเป็นแดนสวรรค์ การสร้างอย่างนี้ได้ก็ด้วยบารมี ทั่ววงการสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชนจึงชื่นชมยินดี"

          ประวัติพระเทพปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร ป.ธ.๙,ผศ.ดร.) ปัจจุบันอายุ ๕๑ ปี พรรษา ๓๑  บรรพชาเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ณ วัดห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๑ ณ วัดห้วยร่วม ด้านการศึกษาสำเร็จนักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดห้วยร่วม, เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรีรยนวัดราชบูรณราชวรวิหาร กรุงเทพฯ กศ.ม.สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร,พธ.ด.สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,รป.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์,เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์,ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ประธานโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ด้านสมณศักดิ์ ปี ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิคุณ, ปี ๒๕๔๕ เป็นพระราชปริยัติ และปี ๒๕๕๒ เป็นพระเทพปริยัติเมธี ตามลำดับ

          พระเทพปริยัติเมธี เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มีผลงานต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับทั่วสังฆมณฑล ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ใต้ฐานเป็นสำนักงาน ลานกิจกรรม สถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งให้ทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

         โดยผู้สนใจติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ Tel.๐ ๕๖๒๑ ๙๙๙๙ โทรสาร ๐ ๕๖๒๑๙๙๙๘

          ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012