Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ยูเอ็น ส่งสารวันวิสาขบูชา ชูศาสนาพาโลกพ้นวิกฤติ
Date25/05/2010   Counter : 7297 time

นาย บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ส่งสารวันวิสาขบูชา ชูศาสนาพาโลกพ้นวิกฤติ...

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นการประชุมในวันที่สอง

โดยนาย บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ได้ส่งสารในโอกาสวันวิสาขบูชา ระบุหัวข้อการประชุมของปีนี้ เรื่องการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก ตามทัศนะชาวพุทธ? นั้น เป็นการสื่อถึงแก่นกลางของความวิตกทั่วโลกในเวลาที่เกิดวิกฤติซ้ำซ้อนเช่นขณะนี้ เมื่อวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินเกิดขึ้น คนยากจนต้องทุกข์ก่อนและมากกว่าผู้อื่นใด ข้าพเจ้าได้ร้องขอให้ผู้นำต่างๆ ของโลกให้ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้รับการตอบรับที่พร้อมเพรียงกัน และความพยายามของสหประชาชาติได้ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติที่เลวร้ายไปได้ ซึ่งการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เป็นความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นในโลกซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ได้สะท้อนอยู่ในวันวิสาขบูชา และการแสดงออกซึ่งเมตตาธรรมต่อผู้ด้อยโอกาสกว่า การแสดงความห่วงใยผู้อื่นเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับอุปสรรคของยุคสมัยเรา หากดำเนินตามจิตวิญญาณที่แท้จริงของพุทธศาสนา หรือศาสนาหลักอื่นๆ ในโลกนี้แล้ว เป้าหมายอันสูงส่งเหล่านี้จะสามารถเป็นจริงได้

ขณะที่ นางอิรีน่า โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชา ชาติ หรือยูเนสโก ได้ส่งสารในโอกาสวันวิสาขบูชา ระบุว่า พระพุทธเจ้าได้เน้นให้ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยสันติและยอมรับความหลากหลายนั้น ได้สะท้อนอย่างแรงกล้าในปีสากลแห่งการฟื้นคืนสู่วัฒนธรรม ซึ่ง ยูเนสโก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์กรผู้นำของสหประชาชาติในเรื่องนี้ หลักการหลักเป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกันและกัน การเสริมความแข็งแกร่งในหลักการที่เหมือนกัน และฟูมฟักการเจรจากันว่าเป็นการรับประกันที่ดีที่สุดของการพัฒนาที่ยั่งยืน และในที่สุด คือ สันติ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ว่าเราจะมาจากที่ใด เราผูกพันกันในฐานะมนุษย์ และสันติภาพถูกสร้างขึ้นในใจผู้คนทุกๆ วัย โดยการแลกเปลี่ยนทัศนะและการเจรจา ข้าพเจ้ายังเชื่อต่อไปว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังความอดกลั้นยอมรับผู้อื่น คุณค่าแห่งเมตตาธรรม ความนับถือซึ่งกันและกัน และความสำนึกดีตั้งแต่เยาว์วัย

ด้าน พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ในฐานะประธานการจัดงาน การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา กล่าวว่า จากการประชุมในวันที่ 2 ได้มีผู้นำชาวพุทธ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การแก้วิกฤติในประเทศไทยนั้น จะต้องแก้ด้วยการสร้างศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ และมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา ที่คนไทยนับถือว่าจะสามารถช่วยสร้างความปรองดองนำไปสู่สันติได้ แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่า ด้วยการที่ประเทศไทย ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก หากไม่สามรถเป็นตัวอย่างในการใช้พุทธธรรมแก้ปัญหาในประเทศได้อย่างสันติวิธีได้สำเร็จแล้ว ประเทศอื่นที่จะหมดหวังไปด้วย อย่างไรก็ตามผู้นำชาวพุทธก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012