Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
อธิการบดีและผู้บริหารมหาจุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน และประชุมสถาบันสมทบ ประเทศศรีลังกา
Date16/08/2010   Counter : 9632 time

อธิการบดีและผู้บริหารมหาจุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน และประชุมสถาบันสมทบ ประเทศศรีลังกา

      วันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓) พระธรรมโกศาจารย์, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารประกอบด้วยพระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร., พระศรีสิทธิมุนี,ดร., พระศรีธวัชเมธี, พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, และมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบประจำปี ๒๕๕๓ และร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนรวม และหอพักของคณาจารย์และนิสิตของสถาบันสมทบพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา (Sri Lankan International Buddhist Academy: SIBA) เมืองแคนดี (Kandy) ประเทศศรีลังกา

      ในพิธีเปิดอาคารเรียนร่วม อาคารหอฉัน และหอพักคณาจารย์และนิสิตครั้งนี้ ได้มีพระสงฆ์ ผู้นำทางการเมือง ทูตจากประเทศนอร์เวย์ ประเทศไทย และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  โดยมีท่านมหานายกะ อุดุกามะ ศรีรัตนะปาละ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของนายกรัฐมนตรีของศรีลังกา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

      อาคารทั้ง ๔ หลังซึ่งได้สร้างเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น รัฐบาลประเทศนอร์เวย์ได้บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญเป็นทุนเบื้องต้นในการก่อสร้างร่วมกันวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สถาบันสมทบแห่งนี้มีนิสิตนานาชาติจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๔ ท่าน  ได้เปิดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ในสาขาวิชาภาวะผู้นำเชิงพุทธ (Buddhist Leadership) ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับสถาบันการศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าเป็นสถาบันสมทบจำนวนทั้งสิ้น ๖ แห่งจากประเทศเกาหลี ประเทศไต้หวัน ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศไทย และประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ กำลังพิจารณามหาวิทยาลัยธรรมะเกต ปูนาเปสต์ ประเทศฮังการีเข้าเป็นสถาบันสมทบ

      สำหรับการประชุมสถาบันสมทบประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายมหาจุฬาฯ ซึ่งนำโดยพระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานการประชุม และฝ่าย SIBA ซึ่งนำโดย Hon. Nilanga Dela และ Prof. G.A. Somaratne อธิการบดี ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจร่วมกันหลายประเด็น เช่น การจัดส่งอาจารย์จากมหาจุฬาฯ มาสอนภาษาไทยให้แก่นิสิตซึ่งมีความสนใจ และประสงค์ที่จะเรียนภาษาไทย  การเตรียมการเพื่อเตรียมการจัดประชุมนานาชาติระหว่าง SIBA,  IABU และมหาจุฬาฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตอันจะส่งผลต่อพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

      นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นการสานต่อปณิธานของพระอุบาลีซึ่งในปี พ.ศ. ๒๒๙๖ พระเจ้ากีรติสิริราชสิงห์ กษัตริย์ลังกา ได้ส่งราชทูตมาขอพระมหาเถระ และคณะสงฆ์ไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกา ซึ่งเสื่อมโทรมลงไป สมเด็จพระเจ้าบรมโกษ จึงโปรดให้ส่งคณะสมณทูตประกอบด้วยพระราชาคณะสองรูปคือ พระอุบาลี และพระอริยมุนี พร้อมคณะสงฆ์อีก ๑๒ รูป ไปประเทศศรีลังกา เพื่อประกอบพิธีบรรพชา อุปสมบท ให้กับชาวลังกา คณะสงฆ์คณะนี้ได้ไปตั้ง "นิกายสยามวงศ์" หรือ "อุบาลีวงศ์" ขึ้นในประเทศศรีลังกา

เพิ่มเติม : http://gotoknow.org/blog/dhammahaso/384010


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012