Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
บัณฑิตวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Date27/09/2010   Counter : 8901 time

     วันนี้ (๒๕ กันยายน ๒๕๕๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ ชั้นจี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โดยได้นิมนต์เชิญผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งส่วนกลางและศูนย์บัณฑิตศึกษาของแต่ละวิทยาเขตประมาณ๕๐ รูป/คน เข้าร่วมสัมมนา

     ในช่วงแรก พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. รักษาการรองคณบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดและนำการสัมมนาโดยพูดถึงภาพรวมของการบริหารจัดการและหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน จากนั้น พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในนามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและนโนบายในการดำเนินการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับความต้องการของพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจที่จะนำหลักการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตและการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หลายประการ เช่นบัณฑิตวิทยาลัย ต้องกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าที่ชัดเจนและเดินไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์นั้นให้ได้, บัณฑิตควรมีหลักสูตรเร่งรัดนอกเหนือจากหลักสูตรปกติที่มีอยู่เพื่อตอบสนองกลุ่มคนอีกประเภทหนึ่ง และทำอย่างไรที่จะให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือมหาจุฬาฯ มีคุณลักษณะครบ นวลักษณะ ตามที่พึงประสงค์เป็นต้น
     จากนั้นมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่ม (Focus Group) เรื่องปัญหาและทางออกของการบริหารจัดการหลักสูตรฯ โดยมี รศ.ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล  ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการความรู้มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวนำการสัมมนา โดยท่าน ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ให้ความสำคัญกับค่านิยมขององค์กร ลักษณะเด่นของบัณฑิต หรือมหาบัณฑิต ของมหาจุฬาฯ คืออะไร ที่ทำให้รู้ว่านี่คือผู้ที่จบจากมหาจุฬาฯ  เพื่อจะได้เป็นแรงกระตุ้นและบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากนั้นก็ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละศูนย์บัณฑิตศึกษาและโครงการฯ ต่างๆ รวมถึงเสนอทางออกให้กับปัญหานั้นๆ เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในภาพรวมต่อไป
    การสัมมนานี้ถือเป็นการสัมมนาก่อนที่บัณฑิตวิทยาลัยจะมีการสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นในวันพรุ่งนี้.     

source : Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012