Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
กำหนดการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา รุ่น ๑
Date11/01/2011   Counter : 8317 time


ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ อาคารมหาธาตุวิทยาลัย ชั้น ๑ (ตรงข้ามอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  ภายในบริเวณวัดมหาธาตุ  ท่าพระจันทร์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา (ไฟล์แนบด้านล่าง) ส่งแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าพิธีฯ ด้วยตนเอง  ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง ๓๐๕ หรือทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค ที่  grads@mcu.ac.th, หรือ siameejang@gmail.com และให้ไปลงทะเบียนรายงานตัวในวันงานก่อนเวลา ๐๘.๓๐ น.   

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาฯ
กำหนดการ
แบบตอบรับเข้าพิธีมอบประกาศนียบัตร


source : Graduate School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012