Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มจร.วิเคราะห์จุดเด่นนิกายเซนเผยแผ่ในญี่ปุ่น
Date24/02/2011   Counter : 8636 time

 

คมชัดลึก : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. เป็นประธานในการประชุมเขียนบทสรุป “การศึกษาพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น”


 

 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร ผศ.ดร.เริงชัย หมื่นชนะ   ผศ.บุญมี แท่นแก้ว อาจารย์สนิท ไชยวงศ์ค ดร.มารุต พัฒนผล    และเจ้าหน้าที่ของสถาบัน จำนวน 4 รูป/คน   เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 209  อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ

                    ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเขียนบทสรุปผลงานวิจัย ซึ่งพบว่า โครงการสร้างองค์กร ระเบียบองค์กร การวิจัย การจัดการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติกรรมฐาน และอิทธิพลที่มีต่อประชาชน เป็นประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสำคัญ 
 
                    ทั้งนี้ เนื่องจากว่า "การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น"  มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ชาวญี่ปุ่นสลัดสิ่งมายาจอมปลอม(กิเลสเครื่องเศร้าหมอง) เข้าใจธรรมชาติภายใน มีความตื่นตัวที่จะเข้าใจชีวิต และสามารถนำเอาหลักคำสอนของเซนไปในชีวิตประจำวัน 
 
                     ดังนั้น นิกายเซน จึงได้รวมกันปกครองตนเอง โดยตั้งองค์กรเป็นสภา รวมเอานิกายใหญ่ ๆ 3 นิกาย  คือ รินไซเซน โซโตเซน และโอบากุเซน มีการคัดเลือกประธานในแต่ละนิกายมาเป็นประธานสภา โดยมีวาระครั้งละ 2 ปี ปัจจุบันประธานนิกายเซน คือ ท่านฮิตาระ เซอิโกะ เจ้าอาวาสวัดเท็นเรียวโยเมียวอิน   และมีศูนย์วิจัย ๓ ศูนย์ คือ ศูนย์วัฒนธรรมเซน ทำหน้าที่วิจัยพันธุ์พืชและปรัญชาเซน ข้อมูล ธุรการ จัดทำหนังสือเผยแผ่และไอที ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยฮานาโซโน และศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยโกมาซาวา
 
                     นอกจากนี้ยังพบว่า กฎหมายองค์กร (ระเบียบปฏิบัติ) นิกายเซนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญการปกครองอาณาจักร พ.ศ.1135, 1147 รัฐธรรมนูญมาตราที่ 20 คือ ห้ามศาสนายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ออกกฎระเบียบปกครองตนเอง ภิกษุปฏิบัติตามศีล 250  ข้อ และภิกษุณี ปฏิบัติตามศีล 50 ข้อ


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012