Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ติวพระนิสิตมจรสอนพอเพียงแผ่แดนใต้
Date19/03/2011   Counter : 7423 time

  คมชัดลึก :มหาจุฬาฯจัดสัมมนาพระนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศ 4 ภาค และต่างประเทศ กว่า 1,700 รูป มุ่งแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้ รวมถึงการเป็นพระสังฆาธิการที่ดี

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มจร)  โดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ วันที่  ๑๐ - ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,เจ้าคณะ ภาค ๒, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ จาก ๔ ภาค จำนวน ๑,๗๐๐ รูป เข้าร่วมสัมมนา

    การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาพระนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียน และไปปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนกิจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการทางวิชาการแก่สังคม และสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา ๑ ปี  สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อสรุปผลการสัมมนาแต่ภาคแล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการก่อนพิธี ประสาทปริญญา ซึ่งเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา

    ใน ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแรกและครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยนิมนต์พระนิสิต หรือว่าที่บัณฑิตได้มาประชุมสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัย การประชุมประกอบด้วย การปาฐกถา เรื่อง พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดย พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่, การชี้แจงระเบียบข้อบังคับการลงทะเบียนเป็นบัณฑิต โดย พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาสาธิต สาธิโต หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการศึกษา  กองทะเบียนและวัดผล และพระมหาบุญชู  เขมจารี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และจัดประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย  

          กลุ่ม นิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคกลาง ประชุมกลุ่มที่ ๑ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการสอนศีลธรรมในโรงเรียน  วิทยากรประจำกลุ่ม พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม ค่ายใต้ร่มพุทธธรรม

          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ  ประชุมกลุ่มที่ ๒ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง  วิทยากรประจำกลุ่ม พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 
   
       กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมกลุ่มที่ ๓ เรื่อง บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเผยแผ่หลักธรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำกลุ่ม พระมหาบรรจง สิริจนฺโท อาจารย์ประจำวิทยาเขตขอนแก่น 
          กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคใต้ ประชุมกลุ่มที่ ๔ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตกับการเสริมสร้างสันติสุขในภาคใต้ วิทยากรประจำกลุ่ม  อาจารย์สุอุษา นุ่นทอง  อาจารย์ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี  
  
        กลุ่มนิสิตปฏิบัติศาสนกิจสังกัดสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประชุมกลุ่มที่ ๕ เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตที่เป็นพระสังฆาธิการกับการบริหารคณะสงฆ์  วิทยากรประจำกลุ่ม  ดร.พิเชฐ  ทั่งโต  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์   
  
      และการปาฐกถา เรื่อง บทบาทของพุทธศาสตรบัณฑิตต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย โดย พระศรีคัมภีร์ญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ป.ธ.๙.,Ph.D.) รองศาสตราจารย์, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รวมทั้งมีการซ้อมรับปริญญา


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012