Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
Date13/05/2011   Counter : 16030 time

                วันนี้ (๑๒ พ.ค.๕๔) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีพระดำรัสเปิดการประชุม ดังนี้
 
                 "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งคราวนี้ จะได้ปรึกษาหารือกันในหัวข้อเรื่อง "พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาวิกฤตสังคมและเศรษฐกิจ" ท่านทั้งหลายคงเห็นฟ้องต้องการว่า การที่จะพัฒนาสิ่งใดนั้น จะต้องเริ่มต้นต้องพัฒนามนุษย์ก่อนเป็นอันดับแรก และการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญที่สุด คือการพัฒนาที่จิตใจให้มีความคิดความเห็นในทางที่ถูกต้อง รู้และเข้าใจสิ่งต่างตามที่เป็นจริง เรื่องการพัฒนาคนที่จิตใจนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากหลักธรรมคำสอน ซึ่งเน้นให้ให้บุคคลรู้จักเหตุรู้จักผล สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ อันจะนำไปสู่การประพฤติที่ดีที่ชอบ ที่เป็นประโยชน์แท้ และผู้ที่ได้รับการพัฒนาจิตใจดังที่กล่าว จึงเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้าได้จริง การที่พุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศต่างๆ มาประชุมพร้อมกัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อหาแนวทางในการเผยแแพร่พุทธธรรมให้ยิ่ง กว้างขวาง แพร่หลาย กับเพื่อเฉลิมฉลองถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่มีพระชนมายุครอบ ๘๔ พรรษานั้น จีงเป็นกรณียกิจที่สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง ข้าพระเจ้าขออนุโมทนาในกุศลจิต ที่ท่านทั้งหลายได้อุตสาหะบำเพ็ญเพียรด้วยศรัทธาและความเสียสละ ทั้งยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ในพระนามาภิไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี ๒๕๕๔ ณ บัดนี้ "
 
                พลตรีสนั่น ขจรประสาท รองนายรัฐมนตรี กล่าวถวายรายงานใจความว่า  "๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ครั้งที่ ๕๒  ครั้งที่ ๕๔ ที่ประชุมสหประชาชาติได้พิจารณาเห็นว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวัดประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์มีเมตตาธรรม ขันติธรรม เพื่อให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในสังคม อันเป็นแนวทางสันติภาพของสหประชาติ จึงได้รับรองและให้มีการเฉลิมฉลองในสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติจัดให้มีการระลึกถึงตามความเหมาะสม ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีรัฐบาลเชื่อว่าการที่ประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติ และประเทศต่างๆ รับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ถือว่าเป็นการยอมรับบทบาทที่พระพุทธศาสนามีคุณปกรณ์ต่อจิตวิญญาณของมนุษยชาติกว่า ๒,๕๐๐ ปี ที่ผ่านมา ด้วยความเห็นความสำคัญเช่นนี้ รัฐบาลไทยจึงได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี และเนื่องในโอกาสครบ ๒๖ ศตวรรษแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๔ ในปีนี้"

                จากนั้นพลตรีสนั่น ขจรประสาท ได้กล่าวต้อนรับในนามรัฐบาลไทย ใจความว่า " ในฐานะรัฐบาลไทยและพุทธศาสนิกชนชนชาวไทย ขอต้อนรับประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช นักปราชญ์ ชาวพุทธทั่วโลก ที่มาประชุมหารือกันในครั้งนี้  โดยรัฐบาลและมหาเถรสมาคมให้การสนับสนุน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับผิดชอบ  ตลอดพระชนชีพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลกมาโดยตลอด  พระพุทธศาสนายังความชุ่มฉ่ำให้แก่ชาวโลก ที่ประชุมสหประชาชาติจึงเห็นต้องกันให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวันวิสาขบูชา ประเทศต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ คำสอนของพระพุทธศาสนานำความสุขสงบมาแก่โลก  ในนามรัฐบาลไทยขอต้อนรับประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสงฆ์ราช และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่มาประชุมพร้อม ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยความยินดียิ่ง"

                ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา  ผิวผ่อง  ได้กล่าวต้อนรับในนามตัวแทนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใจความว่า  "เนื่องในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ วันคล้ายวัดประสูต ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระองค์สั่งสอนสรรพสัตว์ นำสันติสุขทั่วสากลโลก ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เป็นเวลากว่า ๒,๕๐๐๐ กว่าปี สหประชาชาติให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก ผู้นำชาวพุทธโลก ได้ลงฉันทามติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ในปี ๒๕๕๔ เป็นปีมหามงคล ครบ ๗ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ๒๖ ศตวรรษของการตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นการเจริญรอยตามพระราชดำรัจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอต้อนรับประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วโลก และขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง"

                จากนั้นเป็นการกล่าวสาส์นและสุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญด้านพระพุทธศาสนาประกอบด้วยประมุขสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช นักปราชญ์ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
                ช่วงเย็นจะเป็นมีการแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ 

                 เขียนสกู๊ปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง/ภาพโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012