Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
สารจากบุรพาจารย์ ถึงลูกหลานมหาจุฬาฯ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันกตัญญูตาชาวมหาจุฬาฯ
Date21/07/2011   Counter : 18987 time

                     เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มจร วังน้อย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ได้จัดงานวันบุรพจารย์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป

                      ผู้เขียนก็ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อกลับมาถึงที่โต๊ะทำงาน ก็ได้รับโทรศัพท์จากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่นชมและตำหนิว่า "ไม่ค่อยจะรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของสถาบันการศึกษาสงฆ์ รู้สึกว่าสายงานข่าวเงียบไปหน่อย โดยปกติก็จะเข้าเว็บไซต์มหาจุฬาฯ เพื่อดูความเคลื่อนไหวการศึกษาสงฆ์ โดยเฉพาะที่มหาจุฬาฯ" ผู้เขียนก็ตอบไปว่า "อาตมาไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ ถ้าวันไหนอาตมามีโอกาสหรือทราบข้อมูลก็จะเขียนข่าวขึ้นเว็บไซต์มหาจุฬาฯ เพื่อให้รู้โดยทั่วกัน" ผู้เขียนอนุโมทนาขอบคุณสื่อดังกล่าวที่ติดตามข่าวคราวมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด พร้อมกับขออภัยและรับจะเขียนข่าวต่อ โดยนึกถึงประชาคมมหาจุฬาฯ ประชาคมโลกที่เฝ้ามองพัฒนาการของมหาจุฬาอย่างใจจดใจจ่อ เพราะในบางครั้งผู้เขียนเองก็ท้อที่จะเขียนข่าวเหมือนกัน เพราะคิดว่า มิใช้หน้าที่ หรือไม่ได้รับผิดชอบ แต่พอนึกถึงคำสอนครูบาจารย์  นึกถึงบุรพาจารย์ ดวงตาประกาย จิตใจมั่นคง สร้างกำลังใจขึ้นมาเขียนข่าวเล่าเรื่องราวสถาบันสงฆ์ให้สังคมทราบต่อไป

                      ย้อนกลับมาถึงวันบุรพาจารย์มหาจุฬาฯ โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีสารอธิการบดี ใจความว่า "มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่เดิมนั้นมีชื่อว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมจักรีวงศ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้น โดยให้ย้ายการบอกพระปริยัติธรรมจากเก๋งหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพื่อให้เป็นที่เล่าเรียนพระปรยัติธรรมของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เพื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ และโปรดให้เรียกว่า "มหาธาตุวิทยาลัย" ต่อมาเพื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๙ ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนนามจาก "มหาธาตุวิทยาลัย" เป็น "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เพื่อเป็นสถานที่สำหรรับศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ เป็นการเปิดสอนแบบมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก"
 สำหรับการจัดงานวันบุรพาจารย์ครั้งแรก ในสารพระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า "มหาจุฬาฯ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นครั้งแรกด้วยการจัดงาน "อนุสรณ์ครบ ๕ ปี แห่งการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕ โดยอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงสถาปนมหาจุฬาฯ และพระเดชพระคุณพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถระ) องค์ปฐมสภานายกของมหาวิทยาลัย"

                      ในอดีตประชาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ คุ้นเคยกับวันสถาปนามากกว่าวันบุรพาจารย์ คือวันที่ ๑๓ กันยายน ของทุกปี ร่วมกันจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี กระทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้เปลี่ยนจากวันสถาปนามาเป็นวันบุรพาจารย์แทน โดยกำหนดเอาวันเปิดการศึกษาวันแรกเป็นสำคัญ ถือเป็นวันกตัญญูกตเวที

                      พันเอก (พิเศษ) ไชยนาจ ญาติฉิมพลี นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาจุฬาฯ กล่าวว่า "ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาจุฬาฯ สถาบันแม่อันเป็นที่รักของพวกเรามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมาก คือ ได้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ สมปรารถนาของพวกเราที่ได้ตั้งตาตั้งใจคอยมาเป็นเวลานาน มีที่ทำงานขนาดใหญ่เป็นของตนเอง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า พร้อมที่จะสนองงานมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่"

                      ประเด็นที่น่าสนใจ ในปีนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน โดย รศ.ดร.มารุด ดำชะอม,ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม, คุณเกียรติชัย พงษ์พานิช เป็นต้น"

                      ในส่วนผู้เขียนสนใจบทสัมภาษณ์พิเศษ ของศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ ซึ่งสัมภาษณ์โดยบรรณาธิการ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหนังสืออนุสรณ์การจัดงานในปีนี้โดยสาระสำคัญคือ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงเจตจำนงถึงความรู้สึกภายในที่มีต่อมหาจุฬาฯ นั้นคือ ความผูกพัน ความห่วงใย ข้อเสนอแนะ ที่สำคัญคือ ความเสียสละของบุรพาจารย์ แม้ว่าจะเป็นบทความที่มีเนื้อหาไม่ยาว แต่เต็มไปด้วยความรู้สึก (ผู้สนใจบทความขอได้ที่สมาคมศิษย์เก่า หรือที่หน้าห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป)

                      ในปีนี้ มีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ ประกอบด้วย พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญษวชิโร) เจ้าคณะภาค ๑๒, พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน ) เจ้าคณะภาค ๕, พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์, พระธรรมสิทธินายก (อาทร อินฺทปญฺโญ) เจ้าคณะภาค ๓, พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) อดีตเจ้าคณะภาค ๑๖, พระเทพวีราภรณ์ (นิมิตร จิตฺตทนฺโต) เจ้าคณะภาค ๑๘, พระเทพสิทธิเมธี (เฉลิม พนฺธุรํสี) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตนครราชสีมา, นายพิศาล แซมโสภา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน, ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น,รศ.ดร.ปรีชา คะเนตนอก ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น,นายสมศักดิ์ สายหยุด ศิษย์เก่าดีเด่นสร้างคุณประโยชน์แด่มหาจุฬาฯ,นายบำรุง พันธุ์อุบล ศิษย์เก่าสร้างคุณประโยชน์แก่มหาจุฬาฯ,นายธีระพงศ์ สมเขาใหญ่ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์,นายพลเผ่า เพิ่งวิภาศ ศิษย์เก่าดีเด่านด้านพัฒนาและสังคมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

                      สำหรับผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า ปัจจุบันคือ พ.อ.(พิเศษ) ไชยนาจ ญาติฉิมพรี นายกสมาคม,ผศ.ดร.สุรพล สุยะพหรม อุปนายกคนที่ ๑,ดร.อร่าม พลตรี อุปนายกคนที่ ๒,ดร.ศักดิ์ ประสานดี อุปนายกคนที่ ๓, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช เลขาธิการ มีคณะกรรมการจำนวน ๒๙ ท่าน ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร วังน้อย ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ หลักกิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๒๖

                      สกู๊ปโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012