Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟู้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมมูลนิธิชัยพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
Date29/10/2011   Counter : 12412 time

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของมูลนิธิชัยพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับผู้ประสบภัยที่อพยพออกจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม และเป็นสถานที่รับบริจาคชองใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทรงรับสั่งให้ประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยวันละ ๑,๐๐๐ กล่อง เป็นประจำทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และมีการประชุมติดตามประเมินผล ปรับปรุงวิธีการช่วยเหลือทุกวัน
       
            ปัจจุบันศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชดำริฯ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อยุธยา (อาคารหอฉัน ๔ ชั้น) เป็นศูนย์ช่วยเหลือสำคัญของผู้ประสบภัย ปัจจุบันมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา ๑๒๙ รูป ขณะนี้ได้รับผู้ประสบภัยเข้าพักพิงอยู่ประจำ ๕๗๐ คน และส่วนที่ไปกลับ ๗๐๐ คน ซึ่งมีทั้งเด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย ผู้พิการ ส่วนใหญ่อพยพมาจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และอำเภอวังน้อย และจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี หน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลวังน้อย ที่มาดูแลผู้เจ็บป่วย อย่างต่อเนื่อง
            พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า "เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการร่วมกับมหาจุฬาฯ โดยมอบให้พระครีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) รับผิดชอบ เรื่องกิจกรรมช่วยเหลือด้านวิชาการ  การศึกษาของเยาวชน โรงเรียนจิตรลดาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ และสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบ "
            โดยพระธรรมโกศาจารย์ ขอให้เพิ่มกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ต่อสู้ชีวิต รวมทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีต่อกันอีกด้วย          
            
            ส่วนการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระศรีคัมภีรญาณ กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยจัดรถรับส่งจากวัดมหาธาตุ และวัดศรีสุดาราม เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคารหอฉัน อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเรียนรวม โซน C, B มีไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต  พร้อมกันนี้ได้สร้างสะพานจากถนนพหลโยธิน เชื่อมทุกอาคาร รวมทั้งมีเรือบริการขนสัมภาระ โดยขอให้ส่วนงานต่างๆ แจ้งบุคลากรมาปฏิบัติงาน ดูแลทรัพย์สินมหาวิทยาลัยด้วย"
            
            กรณีที่มีทางวัดดังจังหวัดปทุมธานีส่งยุทโธปกรณ์ วางกระสอบทราย แท่นคอนกรีต เพื่อป้องกันมิให้น้ำไหลข้ามถนนพหลโยธิน กม ๕๓-๕๘ ตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยถึงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครอยุธยา ซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำที่สำคัญ  เบื้องต้นได้มีการเจรจากันขอร้องให้ชลอไว้ก่อน
พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ดร. รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กล่าว "ถนนพหลโยธิน เป็นเส้นทางระบายน้ำสำคัญ เพราะหากกั้นเส้นทางน้ำที่ไหลข้ามถนน จะส่งผลกระทบอย่างหนักทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้นทันที และท่วมขัง เนื่องจากทางไม่มีทางระบายอื่น  โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านเรือนชาวบ้าน รวมทั้งศูนย์อพยพภัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วย ส่วนที่วัดดังเสนอว่าจะช่วยกู้ถนนพหลโยธินให้สามารถสัญจรได้นั้น สามารถสัญจรได้อยู่แล้ว ยกเว้นรถขนาดเล็ก ประกอบกับมีหน่วยราชการ ทหาร ได้จัดรถรับส่งอยู่แล้ว แต่หากกั้นผลเสียมากกว่า  อย่างไรก็ดีมิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างได ทางวัดดังเองก็มีเจตนาดี มีจิตอาสาสูง เป็นพุทธมามกะที่เข้าถึงพระรัตนตรัย สิ่งที่เป็นห่วงคือบุคคลที่ไม่หวังดี หรือมือที่สามมากกว่า โดยตนได้รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บริหารตามลำดับ  รวมทั้งแจ้งได้ยังทางรัฐบาลและหน่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นเบื้องต้นแล้ว"  

              ดูข่าว 3 มิติ..แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 

              โทรศัพท์ 089-372-4285, 089-372-4286, 089-372-4287  มูลนิธิชัยพัฒนา 089-372-4288 เว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนาhttp://www.chaipat.or.th/chaipat/
                          
           ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางธนาคาร บัญชีธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ทุกบัญชี ดังนี้   ธนาคารทหารไทย สำนักราชดำเนิน ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๐๒-๒-๘๐๗๘๕-๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา(ย่อย)ท่าพระจันทร์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๑๔-๒-๐๖๕๖๘-๗  ธนาคารกรุงเทพ สาขาธนบุรี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๗-๐-๕๙๕๗๔-๗
ธนาคารกรุงศรี สาขาลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๐๖-๑-๒๐๘๑๔-๗

บริจาคที่
๑. ฝ่ายธรรมวิจัย ห้อง ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร ๐๒-๒๒๑-๔๘๕๙,๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗
๒. หน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ติดวงแหวนรอบนอก ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น หรือ ร้านที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ชื่อมูลนิธิ “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
การบริจาคทุกครั้ง ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดย่อนภาษีได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ ฝ่ายธรรมวิจัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร 02-226-6027, 02-222-2835,02623-6325 ต่อ 1000  
  
  สกู๊ปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง  รายงานจากอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วังน้อย อยุธยา


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012