Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร พธ.ด.พุทธบริหารการศึกษา
Date26/01/2012   Counter : 9590 time

ตามที่ได้มีการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาที่ ๒  ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

บัดนี้  ทางหลักสูตรได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษาที่ ๒  ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดูรายประกาศผลการสอบคัดเลือกที่นี่

พร้อมกันนี้ทางหลักสูตรได้กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (สำหรับนิสิตใหม่)
ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม  ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ น.
ณ สำนักงานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ห้อง ๓๒๔ อาคารเรียนมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 

ก. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการลงทะเบียนเรียน

๑.รับเอกสารประกอบการรายงานตัวและกรอกรายละเอียดในเอกสาร คือ ใบทะเบียนประวัติ และใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕)
๒.ยื่นเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (เรียงลำดับเอกสารให้เรียบร้อย ตามข้อ ข.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.รับใบแจ้งหนี้และชำระเงิน
๔.เซ็นชื่อกำกับในบัญชีรายชื่อผู้มารายงานตัว
๕.ตรวจความเรียบร้อย
๖.ภาพถ่ายสำหรับติดบัตรนิสิต
 

ข.  เอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและลงทะเบียนเรียน

๑.  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดบัตรประจำตัวนิสิต (หน้าตรง ไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพและถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
๒.  ใบทะเบียนประวัติที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
๓.  หนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา (เฉพาะหน้าแรกถึงหน้าที่แสดง       การสังกัดในปัจจุบันที่ชัดเจน) จำนวน ๑ ชุด
๔.  เอกสารหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่ได้นำมาแสดง  ในวันยื่นใบสมัคร ได้แก่ ใบประมวลผลรายวิชา (Transcript) และใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ     อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด *
๕. ใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ. ๕) ที่กรอกรายละเอียดรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว
 *ยื่นเฉพาะสำเนาที่รับรองแล้วและได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนิสิตใหม่)

๑ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนิสิต 
๒ ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
๓ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เหมาจ่าย
๔ ค่าบำรุงห้องสมุด
๕ ค่าประกัน 
๖ ค่าบำรุงอุปกรณ์การศึกษา 
 รวม ๕๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

เรื่องอื่นๆ ที่ควรทราบ

๑.  รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา  ตามข้อบังคับฯ ส่วนข้อกำหนดเพิ่มเติมให้ศึกษาจากคู่มือการศึกษาระดับปริญญาเอก
๒.  บัตรประจำตัวนิสิต จะได้รับหลังจากเปิดภาคการศึกษาแล้ว ประมาณ ๑ เดือน
๓.  ตารางเรียนให้มารับในวันลงทะเบียนเรียน
๔.  สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ห้อง ๓๒๔ โทร. ๐๘๗-๕๑๗-๖๑๕๒ (นายทองดี  ศรีตระการ)
 

หมายเหตุ :

๑.  นิสิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่    ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ หัองประชุมเธียร์เตอร์ โซนซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย      มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น.    เป็นต้นไป  (นิสิตทุกรูป/คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้) พระภิกษุครองผ้าเรียบร้อย คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพ
๒.  ให้นิสิตจ่ายค่าธรรมการศึกษาผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา เลขที่บัญชี 113-2-17603-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ จากนั้น     ให้นำเอกสารที่ธนาคารออกให้ไปลงทะเบียนเรียน ที่สำนักงานศูนย์บัณฑิตศึกษาต่อไป
 

สอบถามเพิ่มเติม   โทร. ๐๘๗-๕๑๗-๖๑๕๒ (ทองดี  ศรีตระการ)


source : Faculty of Education
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012