Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
มหาจุฬาฯ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
Date28/01/2012   Counter : 8953 time

              เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Pulinet) ได้จัดสัมมนา Pulinet วิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "ห้องสมุดกับสังคมแห่งการเรียนรู้" โดยมีศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๐๐ ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวเปิดงาน การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทความสำคัญของห้องสมุดในการเป็นแหล่งเรียนรู้" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน, นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำเสนอ มิติใหม่กับการดำเนินงานห้องสมุดในอนาคต และนำเสนอเทคโนโลยีสมัยให่กับงานห้องสมุด โดยวิทยากรเชี่ยวชาญด้านห้องสมุดอาทิ เช่น คุณ Lee ประธานบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รวมทั้งนำเสนอผลงานการวิจัยสถาบันด้านห้องสมุดโดยวาจาและโปสเตอร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย

              ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติบุคลากรมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นายสุรวงศ์ ศรคำรณ รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นางวาสนา เถาว์พุดซา
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสัมมนาในงานดังกล่าวด้วย 

               ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวว่า "ห้องสมุดมีบทบาทเป็นฐานสังคมความรู้ เป็นแหล่งพัฒนาขีดความสามารถด้านความรู้, เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างขีดความสามารถด้านความรู้, เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการจัดการศึกษา เป็นแหล่งการศึกษาตลอดชีวิต สรุปคือ ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนและเป็นกลไกรสำคัญของการจัดการความรู้ในยุคปัจจุบัน"

               การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรสายปฏิบัติงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยา อันจะก่อเกิดความสัมพันธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเฉพาะวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หลายแห่งได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค Pulinet มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นประจำ

               ข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค PULINET ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จำนวน ๒๑ แห่ง ทั่วประเทศ ได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา PULINET วิชาการ โดยก าหนดจัดการสัมมนาปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้ติดตามความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพห้องสมุด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของคนทุกคนไปจนตลอดการสิ้นอายุขัย เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ของคนทุกคนในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

               ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ หลากหลาย ทั่วถึง มีระบบข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท มีการจัดระบบเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่ในสังคมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุดจึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพของสังคมที่ให้ความส าคัญกับฐานความรู้เป็นอย่างมาก ห้องสมุดในวันนี้จึงมีขอบข่ายการให้บริการที่กว้างขวางมากขึ้น แต่วัตถุประสงค์หลักในการเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของห้องสมุดทั่วโลก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่ารูปแบบและขอบเขตการให้บริการของห้องสมุดจะมีพัฒนาการไปมากเพียงใด แต่หลักในการสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ภายในห้องสมุดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และบรรณารักษ์ยังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดการให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคคลากร การสนับสนุนด้านเทคนิค และการสนับสนุนผู้ใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

                ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


source : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012