Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

University News
เตรียมลงนามความร่วมมือไตรภาคีพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา
Date10/10/2012   Counter : 9657 time
เช้าวันนี้ (๑๑ กันยายน ๕๕) ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ รัชดา ได้มีการประชุมร่วมครั้งที่ ๒ ระหว่างสถาบันพระปกเกล้า ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และอาจารย์ชลัท สำนักระงับข้อพิพาท ศาลฏีกา อาจารย์อดุลย์ ขันทอง อาจารย์ศิริชัย จันทร์สว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ กับมหาจุฬาฯ เพื่อร่วมปรึกษาในประเด็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง ๓ สถาบัน (MoU) ต่อการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา

ในการปรึกษาหารือเบื้องต้นได้ข้
อสรุปว่า ผู้เรียนที่จบการศึกษาสามารถได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาจุฬาฯ รับประกาศนียบัตรหลักสูตรไกล่เกลี่ยจากสถาบันพระปกเกล้า และรับวุฒิบัตรหลักสูตรประนีประนอมข้อพิพาทจากสำนักระงับข้อพิพาท ศาลฏีกา

ประเด็นที่น่าสนใจคือ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จะเข้ามาร่วมพัฒนาวิชาที่ว่าด้ว
ยสันติสนทนา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความขัดแย้ง โดยให้นักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถาบันเข้ามาต่อยอดในหลักสูตรสันติศึกษา และให้นิสิตในหลักสูตรสันติศึกษาเข้าไปเรียนรู้ และดูงานเพิ่มเติมร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าทั้งใน และต่างประเทศ

ในขณะที่ศาลจะเข้ามาช่วยพัฒนานั
กประนีประนอม และนักไกล่เกลี่ยในภาคปฏิบัติเกือบ ๘๐ ชั่วโมง และนำนิสิตเข้าไปฝึกปฏิบัติจริงในศาลต่างๆ เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น โดยศาลจะบูรณาการหลักสูตรประนีประนอมที่ศาลดำเนินการอยู่มาพัฒนา และมอบวุฒิบัตรให้เมื่อจบหลักสูตร โดยนิสิตผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปสอบ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลได้

สำหรับวันและเวลาในการลงนามนั้น
จะมีพร้อมกับการเปิดตัวหลักสูตร และรับสมัครอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม กิจกรรมในงานเดียวกันนี้ คณะทำงานจะจัดสัมมนาเกี่ยวประเด็นสันติศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก โดยเชิญนักสันติภาพที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเปิดตัวดังกล่าว


ที่มา : http://www.facebook.com/hansa.mcusource : information technology Division
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
    กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
    “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
    พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
    มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
    มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012