Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
 
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news

Seminar
นิสิตคณะครุศาสตร์จัดโครงการครุศาสตร์สู่ฝัน สายสัมพันธ์ วันไหว้ครู ประจำปี 2553
Date19/06/2010   Counter : 6043 time

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 4 พร้อมใจกันจัดโครงการ "ครุศาสตร์สู่ฝัน สายสัมพันธ์ วันไหว้ครู"  ประจำปี 2553

โดยมีวัตถุประสงค์
      1. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ในคณะที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์
      2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความมั่นใจในการเรียนให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะที่เป็นศิษย์มีครู
      3. เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ หากศิษย์ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
     4.  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของคณะครุศาสตร์
     5.  เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงความเป็นครู ที่จะนำความรู้สู่สังคม

ช่วงเช้า
เวลา 09.30 น. พระครูสุตกิจบริหาร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นิสิตคณะครุศาสตร์ หลังจากนั้นนิสิตคณะครุศาสตร์พร้อมกันกล่าวคำไหว้ครู ตัวแทนนิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 4 ถือพานพุ่มนำขึ้นมอบถวายแด่คณาจารย์ นิสิตคณะครุศาสตร์ทั้งหมดมอบดอกไม้แทนความใจให้แด่คณาจารย์ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
เวลา 10.30 น. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้โอวาทแก่นิสิตคณะครุศาสตร์ในการศึกษาเล่าเรียน และความเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์

ช่วงบ่าย
นิสิต รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 จัดกิจกรรมคำถามรับน้อง และกิจกรรมโต้วาทีรับน้องใหม่ และมีการบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับน้องปี 1 เข้าเป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ และผูกมือรับน้องเพื่อความเป็นพี่เป็นน้อง พอสมควรแก่เวลา พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

มีคณาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 260 รูป/คน

ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


source : Faculty of Education
                   Print This Page Sent to Friend                   

News in Classified
    -  
    news  
    คณะครุศาสตร์และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  
    การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ  
    บำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี พระธรรมโกศาจารย์  
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012