Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอรเวย์ เยี่ยมชม มจร   :: 21/05/2011  

เ             เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๒๐ น. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายจ...

  ครุศาสตร์ เยี่ยมชม สถาบันสมทบ มจร ในสิงค์โปร   :: 29/05/2011  

      

  มจร.ยันปีนี้เห็นพระไตรปิฎกฉบับสากล   :: 20/05/2011  

 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ก...

  Meetting Academic Council at 5/2011, May 26, 2011   :: 24/05/2011  

  โครงการสัมมาวาจา: พูดดี ดูดี สังคมดี   :: 20/05/2011  

  สืบเนื่องจากการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเ...