Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการ   :: 29/08/2009  
ส่วนหอสมุดกลาง ขอเชิญเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริหาร และสถาบันสมทบ เข้าร่วมประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุ...
  รับสมัครเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์   :: 29/08/2009  
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ ก. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั...
    :: 27/08/2009  
...
  เชิญชมถ่ายทอดสดผู้อำนวยการกองแผนงานสถาบันอุดมศึกษาสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร   :: 05/09/2009  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้อำนวยการกองแผนงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร” วันที่ ๔ - ๕ กันยายน ...
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม บุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์   :: 25/08/2009  
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรม บุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรการผลิตสื่อการศึกษาอิเลคทรอนิกส์ ตามกำหนดการดังนี้ วันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒...
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมบุคคลากรด้านระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์   :: 25/08/2009  
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมบุคคลากร ด้านระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ให้แก่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ รวม ๒๕ รูป/คน ในวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (C๑๑๔) ชั้น ๑ อาคารเรียนร...
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองทะเบียนและวัดผล จัดอบรมบุคคลากรด้านระบบทะเบียนนิสิต   :: 25/08/2009  
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองทะเบียนและวัดผล จัดอบรมให้กับบุคคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่องระบบทะเบียนนิสิต ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ สำนักหอสมุดแ...
  มหาจุฬาฯ จัดสัมมนา KM พัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล   :: 25/08/2009  
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดสัมมนา เรื่อง "การจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ หรือ KM" ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเครือซิเมนไทย จำกัด โดยมีพระ...
  มหาจุฬาฯ ยกเครื่องงานประชาสัมพันธ์จัดสัมมนายกร่างแผนแม่บทสร้างเครือข่ายสนับสนุนการสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา   :: 31/08/2009  
มหาจุฬาฯ วังน้อย: พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล...
  มจร.จัดสัมมนาวิทยานิพนธ์เปิดให้ผู้สนใจร่วมรับฟัง แสดงทัศนะ และวิจารณ์   :: 24/08/2009  
มจร. วัดมหาธาตุฯ: พระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) เปิดเผยว่า ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มจร. ได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 23 ม....

      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392     393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495      
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012