Mahachulalongkornrajavidyalaya University
MCU Home Search Contacts Study Events Site Map Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


Classifieds
First Page
University News
General News
Activity
Trainning
Seminar
Sangha
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
thaisarn
manager
thairath
dailynews
Matichon
Khaosod news
Komchadluek dot net
Thaitown USA news


Search :
 
start : Pop up a calendar to select a date       end : Pop up a calendar to select a date
     
All Classifieds

  แจ้งสถิตินิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2552   :: 27/08/2009  
ตามที่กองทะเบียนและวัดผล ได้แจ้งให้ส่วนจัดการศึกษาทุกแห่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่งจำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ทุกระดับการศึกษาเพื่อทางกองทะเบียนและวัดผลจะรวบรวมส่งให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับทร...
  เชิญชมปาฐกถา เรื่อง “นโยบายการจัดการความรู้ (KM)”   :: 18/08/2009  
โดย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ห้องเธียเตอร์ เอ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังห...
  ขอเชิญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒   :: 16/08/2009  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๖ รายการ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ประจำสำนังาน (PC๑) จำนวน ๒ เครื่อง คอมพิวเตอร์ให้บริ...
  ๓๐ ส.ค.๕๒ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี   :: 15/08/2009  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดงานสัมมนาเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่นปีการศึกษา ๒๕๕๑ ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. ณ โรงแรม รอยัล รีเวอร์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยพร...
  อ. กรุณา กุศลาสัย ถึงแก่กรรม ๑๓ สค. ๕๒   :: 15/08/2009  
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 เวลาเย็นๆ ได้รับแจ้งว่า อาจารย์กรุณา กุศลาสัย ปรมาจารย์ภารตวิทยาของมหาวิทยาลัย ได้ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 89 ปี (เกิด 10 พค 2463) ได้มอบศพให้โรงพยาบาลศิริราช ล...
  นิสิตต่างประเทศรุ่นที่ 55 (ส่วนกลาง) ตรวจสอบผลคะแนนด่วน   :: 15/08/2009  
กองทะเบียนและวัดผลกำลังรวบรวมรายชื่อนิสิตต่างประเทศรุ่นที่ 55 ทั้งส่วนกลางและส่วนจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนสมบูรณ์ตามหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบภายในเดือนก...
    :: 18/08/2009  
...
  มหาจุฬาฯ พัฒนาบุคลากรให้บริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ   :: 15/08/2009  
มหาจุฬาฯ วังน้อย:วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การจัดการความรู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ” สำหรับผู้บริหารระดับต...
  ชมการถ่ายทอดสด การสัมมนา KM ๑๔-๑๖ เรื่อง “การจัดการความรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”   :: 15/08/2009  
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”สำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ของมหาวิทยาลัยส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริ...
  คณะสังคมศาสตร์ ส่งบุคลากรคณะเข้าร่วมสัมมนาสัมมนาการจัดการความรู้ KM   :: 14/08/2009  
OK...

      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    275    276    277    278    279    280    281    282    283    284    285    286    287    288    289    290    291    292    293    294    295    296    297    298    299    300    301    302    303    304    305    306    307    308    309    310    311    312    313    314    315    316    317    318    319    320    321    322    323    324    325    326    327    328    329    330    331    332    333    334    335    336    337    338    339    340    341    342    343    344    345    346    347    348    349    350    351    352    353    354    355    356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374    375    376    377    378    379    380    381    382    383    384    385    386    387    388    389    390    391    392    393    394     395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406    407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434    435    436    437    438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454    455    456    457    458    459    460    461    462    463    464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482    483    484    485    486    487    488    489    490    491    492    493    494    495      
 
Copyright © Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved 
Maintained by: webmaster@mcu.ac.th 
Last Update : Thursday February 9, 2012