หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร. กำหนดทิศทางการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๐
วันที่ ๒๒/๑๐/๒๐๐๗ เข้าชม : ๑๓๔๗๕ ครั้ง

                เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดเสวนา เรื่อง "ทิศทางการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐" วิทยากรนำประกอบ พระธรรมกิตติวงศ์, รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล ดร.พิเชษ  ดุงรงค์เวโรจน์ โดยเชิญผู้บริหารทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ กว่า ๓๐๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุมในช่วงเช่า และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเสวนาออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ
 กลุ่มที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดีอย่างมีสมรรถภาพ
 กลุ่มที่ ๒ การจัดกระบวนการศึกษาและผลิตผลงานวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
 กลุ่มที่ ๓  การบริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
 กลุ่มที่ ๔ การบริหารจัดการดีอย่างมีประสิทธิภาพ
 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า ในรอบ ทศวรรต หรือ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมามหาจุฬาฯ นับแด่วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า หรือ ร.๕ ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย (พ.ศ.๒๔๓๒) และได้ดำเนินจัดการศึกษาตามรูปแบบสากลนิยม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็นต้นมา นับถึงปัจจุบัน ๖๐ ปี ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว ๕๒ รุ่น บัณฑระดับปริญญาโท ๑๗ รุ่น และบัณฑิตระดับปริญญาเอก ๓ รุ่น ตามพระราชปณิธานของพระองค์ผู้ทรงสถาปนา ๖๐ ปีที่ผ่านมาเป็น ๖๐ ปี เป็น ๖๐ ปีของการวิจัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๖๐ (พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) เป็นปีของการดำเนินการ เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจะต้องปรับปรุงในทุกๆ เรื่อง เพื่อสืบสานพระปณิธานของ ร.๕ คณะสงฆ์ และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย เปิดสอนระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สุภาษิตของมหาวิทยาลัย คือ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก, ปรัชญามหาวิทยาลัย คือ ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม, ปณิธาน ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์, วิสัยทัศน์ มี ๔ ข้อ คือ ๑. ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ  ๒. จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ  ๓. บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ  ๔. บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ
   ด้านพันธกิจ มี ๔ ด้าน คือ
 ๑. ผลิตบัณฑิต
 ๒. วิจัยและพัฒนา
 ๓. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
 ๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดในเอกสารไพล์แนบ

สรุปข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : MCU_Plan2550.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕