หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารคณาจารย์ มจร ทำสามีจิกรรมเทศกาลเข้าพรรษา
วันที่ ๐๘/๐๘/๒๐๑๒ เข้าชม : ๗๒๙๒ ครั้ง

   มหาจุฬาฯ วังน้ิอย ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ได้ประกอบพิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อ พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  การทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมของสงฆ์อย่างหนึ่งที่ภิกษุสามเณรพึงทำความชอบต่อกันเพื่อความสามัคคีกัน  อยู่ร่วมกันโดยสงบสุข  การทำความชอบนี้เรียกว่าสามีจิกรรมหมายถึงการขอขมาโทษกัน  ให้อภัยกัน  ทุกโอกาส  ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม  ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว  ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย  จึงได้ชื่อว่าเป็นภิกษุสามเณรที่ดี  ปฏิบัติชอบตามระบอบพระธรรมวินัย  โอกาสควรทำสามีจิกรรมนั้น มีดังนี้
   ๑.ในวันเข้าพรรษา ทั้งภิกษุสามเณรที่อยู่ร่วมวัดเดียวกันควรทำสามีจิกรรมต่อกันเรียงตัวตั้งแต่ผู้มีอาวุโสมากที่สุดถึงสามเณรรูปสุดท้ายในวัดไม่ควรเว้นเพื่อความสามัคคี
   ๒.ในระยะเข้าพรรษาเริ่มแต่วันเข้าพรรษาและหลังวันเข้าพรรษา ระยะเวลาประมาณ ๗ วัน  ควรทำสามีจิกรรมต่อท่านที่ตนเคารพนับถือซึ่งอยู่ต่างวัด
   ๓.ในโอกาสจะจากกันไปอยู่วัดอื่นหรือถิ่นอื่นนิยมทำต่อท่านผู้มีอาวุโสกว่าตนในวัดและต่อท่านที่เคารพนับถือทั่วไป

   พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตว่า การทำสามีจิกรรมถือเป็นธรรมเนียมที่สงฆ์ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเมื่ออยู่ร่วมกันย่อมมีบ้างที่ต้องกระทบกระทั่งอาจเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความหมางใจกัน เช่น ปลาที่มีมากอยู่ในน้ำที่มีน้อยย่อมว่ายชนกันบ้าง ดังนั้น การทำสามีจิกรรมถือเป็นแนวทางในการขอขมาต่อกันและกันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่และศึกษาร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป และขอให้ทุกท่านถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป

     จากนั้น นิสิตกว่า ๑,๐๐๐ รูป/คน ได้ร่วมใจกันทำสามีจิกรรมต่ออธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ โดยพระธรรมโกศาจารย์ กล่าวหลังจากพิธีสามีจิกรรมว่า "มหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา มีทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตอยู่ปฏิบัติงานและศึกษาร่วมกันจำนวนมาก การอยู่่วมกันมากๆ อาจมีการปฏิบัติที่เกิดข้อขัดเคืองกันได้ เทศกาลเข้าพรรษาเราจึงถือโอกาสมาขอขมาซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้และการอยู่ร่วมกันก็ต้องช่วยกันในการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญก้าวหน้สู่ความเป็นสากลต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการพัฒนาซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่รวดเร็วมากแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากสุดและที่สำคัญจะต้องมีความสมานสามัคคีซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกำลังพยายามเต็มที่ในการที่จะสนองตอบต่อความต้องการของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตในหลายด้าน ทั้งด้านสวัสดิการ ที่พัก การคมนาคม ซึ่งจะต้องพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยต่อไป"

สมหมาย  สุภาษิต/ข่าว

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕